SFS 2020:1106 Lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

SFS2020-1106.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2018:672) om ekonomiska
föreningar ska införas en ny paragraf, 8 kap. 57 a §, av följande lydelse.

8 kap.
57 a §
Revisionsberättelsen för en förening som ska offentliggöra sin års-
redovisning enligt 16 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
ska innehålla ett uttalande om huruvida redovisningen har upprättats i
överensstämmelse med 16 kap. 4 a § i den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:34, bet. 2020/21:CU4, rskr. 2020/21:97.

SFS

2020:1106

Publicerad
den

8 december 2020