SFS 2020:1108 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

SFS2020-1108.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i revisionslagen (1999:1079) ska
införas en ny paragraf, 31 b §, av följande lydelse.

31 b § Revisionsberättelsen för ett företag som ska offentliggöra sin års-
redovisning enligt 16 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
ska innehålla ett uttalande om huruvida redovisningen har upprättats i
överensstämmelse med 16 kap. 4 a § i den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:34, bet. 2020/21:CU4, rskr. 2020/21:97.

SFS

2020:1108

Publicerad
den

8 december 2020