SFS 2020:1109 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

SFS2020-1109.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 3, 4, 5 a, 6, 7, 11, 13, 15�18, 22
och 23 §§ kreditupplysningslagen (1973:1173)2 ska ha följande lydelse.

1 §3 Denna lag gäller kreditupplysningsverksamhet som innebär att någon,
utom i enstaka fall, lämnar kreditupplysningar mot ersättning eller som ett
led i näringsverksamhet. Lagen gäller också annan kreditupplysningsverk-
samhet, om den är av större omfattning.

Lagen gäller inte när en myndighet lämnar ut uppgifter med stöd av lag,

förordning eller ett särskilt beslut av regeringen eller en myndighet som
regeringen har bestämt.

Lagen gäller inte heller för förmedling av kreditupplysningar mellan före-

tag inom samma koncern, utom när upplysningen lämnas av ett företag som
har tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten enligt 3 § första stycket.

3 §4 Kreditupplysningsverksamhet får bedrivas endast efter tillstånd av
Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndighetens tillstånd behövs dock inte för följande

företag, om deras grundläggande tillstånd omfattar kreditupplysningsverk-
samhet:

1. ett svenskt kreditinstitut,
2. ett utländskt kreditinstitut som driver verksamhet i Sverige enligt 4 kap.

1 eller 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, eller

3. ett utländskt kreditinstitut som har tillstånd att driva verksamhet i

Sverige enligt 4 kap. 4 § lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Ett företag som avses i andra stycket 1 eller 3 får börja bedriva kredit-

upplysningsverksamhet två månader efter det att Integritetsskyddsmyndig-
heten har tagit emot en anmälan från företaget om att det avser att bedriva
sådan verksamhet.

Tillstånd behövs inte för kreditupplysningsverksamhet, i den mån den be-

drivs genom offentliggörande av kreditupplysning på ett sådant sätt som
avses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

1 Prop. 2020/21:1, utg.omr. 1, bet. 2020/21:KU1, rskr. 2020/21:86.
2 Lagen omtryckt 1981:737.
3 Senaste lydelse 1997:556.
4 Senaste lydelse 2004:301.

SFS

2020:1109

Publicerad
den

8 december 2020

background image

SFS

2020:1109

2

4 §5 Tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet får meddelas
endast om verksamheten kan antas bli bedriven på ett sakkunnigt och om-
dömesgillt sätt.

Integritetsskyddsmyndigheten får besluta om villkor för hur ett företags

kreditupplysningsverksamhet ska bedrivas och om skyldighet för ett företag
att anmäla ändring av förhållanden som har betydelse för rätten att bedriva
verksamheten.

5 a §6 Vad som gäller om tystnadsplikt i verksamheten hos svenska kredit-
institut, betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar, värdepappers-
bolag och företag som med tillstånd driver verksamhet enligt lagen
(2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter eller lagen
(2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, hindrar inte att uppgifter
om lämnade krediter, betalningsförsummelser och kreditmissbruk utväxlas
för kreditupplysningsändamål inom en krets som utgörs av dessa företag
samt sådana företag som har tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten
enligt 3 § första stycket.

I den krets som anges i första stycket ingår även utländska kreditinstitut

som avses i 4 kap. 1, 2, 4 och 6 §§ lagen (2004:297) om bank- och finan-
sieringsrörelse, utländska företag som avses i 3 kap. 26 och 27 §§ lagen
(2010:751) om betaltjänster, utländska företag som avses i 3 kap. 26�28 §§
lagen (2011:755) om elektroniska pengar, utländska företag som avses i
4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, utländska
företag som avses i 2 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med kon-
sumentkrediter och utländska företag som avses i 1 kap. 3 § lagen
(2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

Bestämmelser om användningen av uppgifter om betalningsförsummelser

och kreditmissbruk finns även i 7 §.

6 §7 Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning
(känsliga personuppgifter) får inte behandlas i kreditupplysningsverksam-
het.

Uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål,

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får
inte utan medgivande av Integritetsskyddsmyndigheten behandlas i kredit-
upplysningsverksamhet. Ett medgivande får lämnas endast om det finns
synnerliga skäl för det.

Andra stycket hindrar inte att uppgifter om betalningsförsummelser,

kreditmissbruk eller näringsförbud behandlas i kreditupplysningsverksam-
het.

7 §8 Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får
inte innehålla uppgifter om andra betalningsförsummelser än sådana som

1. har slagits fast genom en domstols eller en annan myndighets av-

görande eller åtgärd, eller

2. har lett till ett inledandebeslut om skuldsanering eller F-skuldsanering

eller till betalningsinställelse, konkursansökan eller ackord.

Kreditupplysningar som avses i första stycket får inte heller innehålla

uppgifter om kreditmissbruk, utom när krediten har lämnats av ett företag
som står under Finansinspektionens tillsyn och kredittagaren i avsevärd ut-

5 Senaste lydelse 1997:556.
6 Senaste lydelse 2016:1025.
7 Senaste lydelse 2018:405.
8 Senaste lydelse 2017:599 (jfr 2018:1184).

background image

SFS

2020:1109

3

sträckning överskridit gällande kreditgräns eller på något annat sätt allvarligt
missbrukat krediten.

Om det finns särskilda skäl får Integritetsskyddsmyndigheten besluta att

ett företag ska undantas helt eller delvis från första och andra styckena.

Uppgifter som enligt första och andra styckena inte får lämnas ut får inte

heller lagras i register som används i kreditupplysningsverksamhet.

Denna paragraf gäller inte uppgifter om betalningsförsummelser i all-

männa mål om verkställighet. Bestämmelser om sådana uppgifter finns i
7 a §.

11 §9 När en kreditupplysning om en fysisk person lämnas ut, ska till den
som avses med upplysningen samtidigt och kostnadsfritt sändas ett skriftligt
meddelande om

1. vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten och kontaktupp-

gifter till dataskyddsombudet, om ett sådant ombud krävs enligt artikel 37 i
EU:s dataskyddsförordning,

2. ändamålen med och den rättsliga grunden för behandlingen,
3. vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån upp-

gifterna hämtats och hur länge uppgifterna kommer att lagras,

4. de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller om

honom eller henne,

5. möjligheten att få tillgång till och rättelse av de uppgifter som rör

honom eller henne,

6. vilka kategorier av mottagare som kan ta del av personuppgifterna och

vem som har begärt upplysningen, och

7. möjligheten att framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Om kreditupplysningen lämnas ut till ett svenskt kreditinstitut eller värde-

pappersbolag, eller till ett motsvarande utländskt företag, för att användas
endast som underlag för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker med en
sådan metod som avses i artikel 143.1 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för
kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU)
nr 648/2012, får meddelandet sändas senare men utan onödigt dröjsmål och
begränsas till information enligt första stycket 1, 2 och 6. Om den som avses
med upplysningen begär det, ska även information enligt 3, 4, 5 och 7 sändas
till honom eller henne.

Första och andra styckena gäller också när en kreditupplysning lämnas

om ett handelsbolag eller kommanditbolag.

Första�tredje styckena gäller inte kreditupplysningar som lämnas genom

offentliggörande på ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller
yttrandefrihetsgrundlagen, utom när upplysningarna tillhandahålls ur en
databas enligt 1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i den
paragrafens första stycke 2 a�c.

13 § Register som används i kreditupplysningsverksamhet får överlåtas
eller upplåtas till någon annan endast efter medgivande av Integritetsskydds-
myndigheten.

Den som upphör att bedriva kreditupplysningsverksamhet eller som avser

att flytta sådan verksamhet till ett annat land eller att kassera ett register som
används i sådan verksamhet ska anmäla detta till Integritetsskyddsmyndig-
heten. Myndigheten beslutar i sådana fall hur register som berörs av åtgärden
ska hanteras.

9 Senaste lydelse 2018:1910.

background image

SFS

2020:1109

4

15 §10 Integritetsskyddsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av
denna lag.

Tillsynen ska utövas så att den inte vållar större kostnad eller olägenhet

än som är nödvändig.

Vid tillsyn över sådan behandling av personuppgifter som omfattas av

EU:s dataskyddsförordning gäller Integritetsskyddsmyndighetens befogen-
heter enligt denna lag utöver de befogenheter som tillsynsmyndigheten har
enligt artikel 58.1�58.3 i den förordningen.

16 §11 Integritetsskyddsmyndigheten har rätt att göra inspektion hos den
som bedriver kreditupplysningsverksamhet och att ta del av samtliga hand-
lingar som rör verksamheten.

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet ska lämna de upplysnin-

gar om verksamheten som Integritetsskyddsmyndigheten begär för sin till-
syn.

Om kreditupplysningsverksamhet bedrivs genom offentliggörande av

kreditupplysning på ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen, ska den som bedriver verksamheten inom en
vecka efter offentliggörandet se till att Integritetsskyddsmyndigheten kost-
nadsfritt får del av det som har offentliggjorts.

17 §12 Om den som har rätt att bedriva kreditupplysningsverksamhet
åsidosätter en bestämmelse i denna lag eller ett villkor som har meddelats
med stöd av 4 § andra stycket, får Integritetsskyddsmyndigheten förelägga
honom eller henne att vidta rättelse, besluta om att ändra ett villkor som
tidigare har meddelats eller meddela ett nytt villkor.

Om rättelse inte kan åstadkommas på något annat sätt, när det gäller någon

som har tillstånd enligt 3 § första stycket, får Integritetsskyddsmyndigheten
återkalla tillståndet. Detsamma gäller om förutsättningarna för tillståndet i
övrigt inte längre är uppfyllda.

Om ett företag som avses i 3 § andra stycket 1 eller 3 inte vidtar rättelse,

ska Integritetsskyddsmyndigheten underrätta Finansinspektionen.

Om ett företag som avses i 3 § andra stycket 2 inte vidtar rättelse, ska

Integritetsskyddsmyndigheten underrätta den behöriga myndigheten i före-
tagets hemland. Om rättelse ändå inte sker, får Integritetsskyddsmyndig-
heten förbjuda företaget att göra nya åtaganden här i landet. Innan förbud
meddelas ska Integritetsskyddsmyndigheten underrätta den behöriga myn-
digheten i företagets hemland. I brådskande fall får Integritetsskyddsmyn-
digheten meddela förbud utan föregående underrättelse till hemlandsmyn-
digheten. Denna ska då underrättas så snart det kan ske.

18 §13 Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för den som be-
driver kreditupplysningsverksamhet att betala avgift för Integritetsskydds-
myndighetens tillsynsverksamhet enligt denna lag.

En sådan avgift tas ut av Integritetsskyddsmyndigheten.

22 § Om den som bedriver kreditupplysningsverksamhet inte fullgör sina
skyldigheter enligt 10, 11 eller 12 §, får Integritetsskyddsmyndigheten före-
lägga vite. Detsamma gäller om den som bedriver sådan verksamhet

10 Senaste lydelse 2018:405.
11 Senaste lydelse 1991:1563.
12 Senaste lydelse 2004:301.
13 Senaste lydelse 1997:556.

background image

SFS

2020:1109

5

underlåter att ge tillgång till en handling eller att lämna en upplysning i fall
som avses i 16 § första eller andra stycket.

23 §14 Integritetsskyddsmyndighetens beslut enligt denna lag får över-
klagas till allmän förvaltningsdomstol. Justitiekanslern får föra talan för att
ta till vara allmänna intressen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av beslut om

föreläggande av vite.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

14 Senaste lydelse 1998:380.