SFS 2020:1111 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

SFS2020-1111.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1998:620) om belastnings-
register ska ha följande lydelse.

6 §2 Personuppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs
av

1. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Integritetsskyddsmyndig-

heten eller Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden för deras tillsynsverk-
samhet,

2. Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, en

åklagarmyndighet eller allmän domstol för sådan verksamhet som avses i
2 § första stycket 1�3,

3. allmän förvaltningsdomstol för prövning enligt 2 § första stycket 4,

eller

4. en myndighet i övrigt i den utsträckning regeringen för vissa slag av

ärenden föreskriver det eller för ett särskilt fall ger tillstånd till det.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om att en myndighet som avses i första stycket får ha direktåtkomst
till registret.

Uppgifter som har förts in i registret med stöd av 4 a § och som avser en

gärning som inte motsvarar brott enligt svensk lag eller en gärning som
någon har begått innan han eller hon har fyllt 15 år, får dock endast lämnas
ut till dem som anges i första stycket 1 och endast om uppgifterna behövs
där för tillsynen över Polismyndighetens personuppgiftsbehandling enligt
denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:1, utg.omr. 1, bet. 2020/21:KU1, rskr. 2020/21:86.
2 Senaste lydelse 2015:449.

SFS

2020:1111

Publicerad
den

8 december 2020