SFS 2020:1112 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2020-1112.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400)

dels att 32 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter rubriken till 32 kap. ska lyda ”Integritets-

skyddsmyndigheten”.

32 kap.
1 §
Sekretess gäller hos Integritetsskyddsmyndigheten i ärende om till-
stånd eller tillsyn som enligt lag eller annan författning ska handläggas av
myndigheten och i ärende om sådant bistånd som avses i Europarådets
konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av person-
uppgifter, för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska för-
hållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne
lider skada eller men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:1, utg.omr. 1, bet. 2020/21:KU1, rskr. 2020/21:86.

SFS

2020:1112

Publicerad
den

8 december 2020