SFS 2020:1113 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

SFS2020-1113.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i författningssamlingsförordningen

(1976:725)

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att bilaga 1 och 3 till författningssamlingsförord-
ningen (1976:725)1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Törngren
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS

2020:1113

Publicerad
den

8 december 2020

background image

2

Bilaga 12

Författningssamlingar för centrala myndigheter

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkortning

Särskild
föreskrift

Centrala studie-
stödsnämnden

Centrala
studiestöds-
nämndens
författningssamling

CSNFS

Domstolsverket

Domstolsverkets
författningssamling

DVFS

Utnyttjas också av
Notarienämnden

Inspektionen för
arbetslöshetsför-
säkringen

Inspektionen för
arbetslöshets-
försäkringens
författningssamling

IAFFS

Integritetsskydds-
myndigheten

Integritetsskydds-
myndighetens
författningssamling

IMYFS

Kammarkollegiet

Kammarkollegiets
författningssamling

KAMFS

Utnyttjas också av
Fastighets-
mäklarinspektionen
och Trafikanalys

2 Senaste lydelse 2020:333.

SFS 2020:1113

background image

3

SFS

Bilaga 33

Utformningen av myndigheternas regelförteckningar enligt

18 c §

2 Förteckningar över grundförfattningar

Förteckningar över
grundförfattningarna ska innehålla
följande uppgifter:

Exempel på redaktionell
utformning:

� Fullständig rubrik i senaste lydelse
med årtal och löpnummer i
författningssamlingen.

Sjöfartsverkets föreskrifter (2007:1)
om hamnskydd

� För författningar vars ingress ska
innehålla en sådan uppgift om
bemyndigande som avses i 18 b §:
bemyndigandet.

Bemyndigande: 6 § förordningen
(2006:1213) om hamnskydd

� För författningar som genomför
EU-direktiv eller kompletterar
EU-förordningar: EU-reglernas
Celexnummer.

32005L0065

3 Förteckningar över ändringsförfattningar

3 Senaste lydelse 2010:710.

2020:1113