SFS 2020:1114 Förordning om ändring i kreditupplysningsförordningen (1981:955)

SFS2020-1114.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i kreditupplysningsförordningen (1981:955)

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 1, 4, 6, 7 a och 8 §§ kreditupplysningsförord-
ningen (1981:955) ska ha följande lydelse.

1 §1 Ansökan enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) om tillstånd att
bedriva kreditupplysningsverksamhet eller om medgivande att överlåta eller
upplåta register som används i sådan verksamhet görs hos Integritets-
skyddsmyndigheten.

4 § �r ansökan ofullständig, ska Integritetsskyddsmyndigheten förelägga
sökanden att inom viss tid komplettera handlingarna, med en upplysning om
att ärendet annars kan avgöras i befintligt skick.

6 §2 I ärenden som avser företag under Finansinspektionens tillsyn bör
Integritetsskyddsmyndigheten samråda med Finansinspektionen.

Om det av en underrättelse som avses i 4 kap. 1 eller 2 § lagen (2004:297)

om bank- och finansieringsrörelse framgår att ett utländskt kreditinstitut
avser att driva kreditupplysningsverksamhet, ska Finansinspektionen
vidarebefordra innehållet i underrättelsen till Integritetsskyddsmyndigheten.

7 a §3 Integritetsskyddsmyndigheten ska på begäran utfärda intyg om att
ett tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet inte har återkallats som
en disciplinär åtgärd.

8 § Integritetsskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om verkställig-
heten av kreditupplysningslagen (1973:1173).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:917.
2 Senaste lydelse 2008:917.
3 Senaste lydelse 1996:27.

SFS

2020:1114

Publicerad
den

8 december 2020