SFS 2020:1115 Förordning om ändring i inkassoförordningen (1981:956)

SFS2020-1115.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i inkassoförordningen (1981:956)

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 1, 4, 4 a och 6 §§ inkassoförordningen (1981:956)
ska ha följande lydelse.

1 §1 Ansökan enligt inkassolagen (1974:182) om tillstånd att bedriva
inkassoverksamhet eller om medgivande att överlåta eller upplåta register
som avser gäldenärer och som används i tillståndspliktig inkassoverksamhet
görs hos Integritetsskyddsmyndigheten.

4 § �r ansökan ofullständig, ska Integritetsskyddsmyndigheten förelägga
sökanden att inom viss tid komplettera handlingarna, med en upplysning om
att ärendet annars kan avgöras i befintligt skick.

4 a §2 I ett ärende om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet ska beslut
meddelas inom sex månader efter det att en fullständig ansökan kom in till
Integritetsskyddsmyndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utred-
ningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas
med högst tre månader. Sökanden ska informeras om skälen för att hand-
läggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestäm-

melser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en full-
ständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

6 § Integritetsskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om verkställig-
heten av inkassolagen (1974:182).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:918.
2 Senaste lydelse 2010:292.

SFS

2020:1115

Publicerad
den

8 december 2020