SFS 2020:1117 Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

SFS2020-1117.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av

uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2001:590) om behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet1 ska ha följande lydelse.

12 §2 Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen får lämnas ut till
den som har tillstånd enligt 3 § första stycket kreditupplysningslagen
(1973:1173) att bedriva kreditupplysningsverksamhet.

För inkassoändamål får vissa uppgifter ur utsöknings- och indrivnings-

databasen lämnas ut till

1. den som har tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten enligt 2 § första

stycket inkassolagen (1974:182) att bedriva inkassoverksamhet eller som
bedriver inkassoverksamhet med stöd av 2 § tredje stycket inkassolagen och
står under Finansinspektionens tillsyn,

2. Trafikförsäkringsföreningen, och
3. arbetslöshetskassor som har registrerats hos Inspektionen för arbetslös-

hetsförsäkring.

En begäran enligt andra stycket får endast omfatta personer som vid

tidpunkten för begäran är aktuella för inkassoåtgärd hos den som begär ut
uppgifterna. Uppgifterna får endast avse

1. exekutionstitel, skuldbelopp, dag när skulden fastställdes och när den

förföll till betalning, influtna medel och den tidpunkt vid vilken skulden
preskriberas,

2. utmätning och annan verkställighet enligt utsökningsbalken,
3. skuldsanering och F-skuldsanering, och
4. redovisning av verkställighetsuppdraget.
Uppgifter som grundar sig på brott får inte lämnas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:790.
2 Senaste lydelse 2019:368.

SFS

2020:1117

Publicerad
den

8 december 2020