SFS 2020:1118 Förordning om ändring i förordningen (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut

SFS2020-1118.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2002:265) om underrättelse

till Datainspektionen om vissa domar och beslut

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2002:265) om under-
rättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut samt 1�4 §§ ska ha
följande lydelse.

Förordning om underrättelse till Integritetsskyddsmyndigheten

om vissa domar och beslut
1 §
1 När en allmän domstol har prövat en fråga om skadestånd ska en
kopia av domen sändas till Integritetsskyddsmyndigheten om prövningen
gäller skadestånd enligt

� artikel 82 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679

av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning),

� 7 kap. 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s

dataskyddsförordning, eller

� 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177).

2 §2 När en allmän förvaltningsdomstol har prövat en fråga om sekretess
enligt 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska en kopia
av domen eller beslutet sändas till Integritetsskyddsmyndigheten.

3 §3 När en allmän domstol har prövat en fråga om ansvar för brott mot
tystnadsplikt enligt 22 § kamerabevakningslagen (2018:1200) eller skade-
stånd enligt 28 § samma lag, ska en kopia av domen sändas till Integritets-
skyddsmyndigheten.

4 §4 Integritetsskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om undantag
från skyldigheten att lämna underrättelse enligt 3 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

1 Senaste lydelse 2018:1285.
2 Senaste lydelse 2013:466.
3 Senaste lydelse 2018:1285.
4 Senaste lydelse 2013:466.

SFS

2020:1118

Publicerad
den

8 december 2020

background image

2

SFS

2020:1118

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)