SFS 2020:1119 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

SFS2020-1119.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av

personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska

verksamheten

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 11 och 19 §§ förordningen (2002:623) om
behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten1
ska ha följande lydelse.

11 § Arbetsförmedlingen får, efter att ha gett Integritetsskyddsmyndig-
heten tillfälle att yttra sig, meddela ytterligare föreskrifter om begränsningar
av de personuppgifter som får behandlas i en databas och om vilka koder
som får användas för uppgifter om hälsa, medborgarskap och funktions-
nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

19 § Arbetsförmedlingen får, efter att ha gett Integritetsskyddsmyndig-
heten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om ytterligare begränsningar
av de sökbegrepp som får användas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2014:1443.

SFS

2020:1119

Publicerad
den

8 december 2020