SFS 2020:1120 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

SFS2020-1120.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 37 § förordningen (2003:396) om elektronisk
kommunikation ska ha följande lydelse.

37 §1 Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt 6 kap. 16 a § lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation ska vidta de åtgärder som krävs
för att säkerställa att de lagrade uppgifterna är av samma kvalitet och före-
mål för samma säkerhet och skydd som vid den behandling som skett före
lagringen.

Den lagringsskyldige ska vidta de åtgärder som krävs för att skydda upp-

gifterna mot oavsiktlig eller otillåten förstöring och oavsiktlig förlust eller
ändring. Sådana åtgärder ska även vidtas för att förhindra otillåten lagring,
behandling av eller tillgång till och otillåtet avslöjande av uppgifterna. Upp-
gifterna får göras tillgängliga endast för personal med särskild behörighet.

Uppgifterna får inte lagras utanför Europeiska unionen.
Post- och telestyrelsen får, efter att ha hört Polismyndigheten, Säkerhets-

polisen och Integritetsskyddsmyndigheten, meddela närmare föreskrifter
om de åtgärder som ska vidtas enligt första och andra styckena.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:500.

SFS

2020:1120

Publicerad
den

8 december 2020