SFS 2020:1121 Förordning om ändring i förordningen (2007:260) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst

SFS2020-1121.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:260) om behandling av

personuppgifter i Försvarsmaktens

försvarsunderrättelseverksamhet och militära

säkerhetstjänst

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 10, 11 och 13 §§ förordningen (2007:260) om
behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelse-
verksamhet och militära säkerhetstjänst ska ha följande lydelse.

10 § Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet enligt lagen
(2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvars-
underrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst.

11 § Integritetsskyddsmyndigheten får, efter samråd med Försvarsmakten,
meddela föreskrifter om innehållet i sådana förteckningar som anges i 4 kap.
3 § lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens
försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst.

13 § Försvarsmakten får meddela närmare föreskrifter om verkställighet
av bestämmelserna i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i
Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhets-
tjänst och denna förordning. I den utsträckning som föreskrifterna berör
integritetsskyddet vid personuppgiftsbehandling ska Försvarsmakten sam-
råda med Integritetsskyddsmyndigheten innan föreskrifterna meddelas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

SFS

2020:1121

Publicerad
den

8 december 2020