SFS 2020:1122 Förordning om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

SFS2020-1122.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av

personuppgifter i Försvarets radioanstalts

försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 10, 11 och 13 §§ förordningen (2007:261) om
behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunder-
rättelse- och utvecklingsverksamhet ska ha följande lydelse.

10 § Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet enligt lagen
(2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts
försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.

11 § Integritetsskyddsmyndigheten får, efter samråd med Försvarets
radioanstalt, meddela föreskrifter om innehållet i sådana förteckningar som
anges i 4 kap. 3 § lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i
Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.

13 § Försvarets radioanstalt får meddela närmare föreskrifter om
verkställighet av bestämmelserna i lagen (2007:259) om behandling av
personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och
utvecklingsverksamhet och denna förordning. I den utsträckning som
föreskrifterna berör integritetsskyddet vid personuppgiftsbehandling ska
Försvarets radioanstalt samråda med Integritetsskyddsmyndigheten innan
föreskrifterna meddelas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

SFS

2020:1122

Publicerad
den

8 december 2020