SFS 2020:1123 Förordning om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

SFS2020-1123.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion

för Datainspektionen

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2007:975) med
instruktion för Datainspektionen samt 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning med instruktion för Integritetsskyddsmyndigheten
1 §
1 Integritetsskyddsmyndighetens uppgift är att arbeta för att
människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med
behandling av personuppgifter, att underlätta det fria flödet av sådana upp-
gifter inom Europeiska unionen och att verka för att god sed iakttas i kredit-
upplysnings- och inkassoverksamhet.

Myndigheten ska följa, analysera och beskriva utvecklingen på it-området

när det gäller frågor som rör integritet och ny teknik. En redovisning av
utvecklingen på området ska lämnas till regeringen senast den 1 oktober vart
fjärde år.

2 §2 Integritetsskyddsmyndigheten utövar tillsyn över kamerabevakning
enligt kamerabevakningslagen (2018:1200).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Billung
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:555.
2 Senaste lydelse 2018:1286.

SFS

2020:1123

Publicerad
den

8 december 2020