SFS 2020:1124 Förordning om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

SFS2020-1124.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion

för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2007:1141) med instruktion
för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska ha följande lydelse.

20 §1 Om nämnden i sin verksamhet uppmärksammar förhållanden som
kan utgöra brott, ska nämnden anmäla det till �&klagarmyndigheten eller
någon annan behörig myndighet.

Om nämnden vid tillsyn enligt 1 § lagen (2007:980) om tillsyn över viss

brottsbekämpande verksamhet uppmärksammar felaktigheter som kan med-
föra skadeståndsansvar för staten gentemot en fysisk eller juridisk person,
får nämnden anmäla det till Justitiekanslern. Om nämnden uppmärksammar
sådana felaktigheter vid kontroll enligt 3 § samma lag, ska nämnden anmäla
det till Justitiekanslern.

Om nämnden bedömer att Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten eller

Säkerhetspolisen brister i sina skyldigheter vid behandling av person-
uppgifter på ett sådant sätt att korrigerande befogenheter kan aktualiseras,
ska nämnden anmäla det till Integritetsskyddsmyndigheten.

Innan en sådan anmälan som avses i första�tredje styckena görs ska

nämnden samråda med den myndighet som anmälan ska göras till. När
anmälan har gjorts ska nämnden ge myndigheten det biträde som behövs.
Myndigheten har rätt att ta del av nämndens underlag i den utsträckning som
det behövs.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Linda Billung
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:1739.

SFS

2020:1124

Publicerad
den

8 december 2020