SFS 2020:1125 Förordning om ändring i patientdataförordningen (2008:360)

SFS2020-1125.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i patientdataförordningen (2008:360)

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 2, 3, 5 och 6 §§ patientdataförordningen
(2008:360) ska ha följande lydelse.

2 § Socialstyrelsen får, efter samråd med Integritetsskyddsmyndigheten,
meddela föreskrifter

1. om tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter som förs helt

eller delvis automatiserat enligt 4 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355) samt
om sådan tilldelning av behörighet vid sammanhållen journalföring,

2. om dokumentation och kontroll av elektronisk åtkomst enligt 4 kap. 3 §

patientdatalagen samt om dokumentation och kontroll av direktåtkomst vid
sammanhållen journalföring,

3. om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan direktåtkomst

som avses i 5 kap. 5 § patientdatalagen,

4. om den information som ska ges till patienten enligt 8 kap. 5 § patient-

datalagen.

3 § Socialstyrelsen får, efter samråd med Integritetsskyddsmyndigheten,
meddela föreskrifter som behövs för verkställigheten av patientdatalagen
(2008:355) i fråga om säkerhetsåtgärder vid helt eller delvis automatiserad
behandling av personuppgifter.

5 §1 Integritetsskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan
kryptering som regionerna ska använda för att skydda patienternas identitet
vid sambearbetning av uppgifter enligt 4 kap. 6 § tredje stycket patientdata-
lagen (2008:355).

6 §2 Frågor om medgivande till behandling enligt 7 kap. 8 § tredje stycket
och 8 a § patientdatalagen (2008:355) prövas av Integritetsskyddsmyndig-
heten efter att ha gett Socialstyrelsen tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:1069.
2 Senaste lydelse 2018:1502.

SFS

2020:1125

Publicerad
den

8 december 2020