SFS 2020:1126 Förordning om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

SFS2020-1126.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 9 och 16 §§ studiestödsdataförordningen
(2009:321) ska ha följande lydelse.

9 § Centrala studiestödsnämnden ska, inför beslut om att meddela
föreskrifter enligt 7 och 8 §§, samråda med Integritetsskyddsmyndigheten.

16 §1 Riksarkivet får, efter att ha gett Integritetsskyddsmyndigheten till-
fälle att yttra sig, meddela föreskrifter om att personuppgifter får bevaras för
arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forsknings-
ändamål eller statistiska ändamål eller för redovisningsändamål.

Sådana föreskrifter får avvika från bestämmelserna om gallring i 16 §

första stycket studiestödsdatalagen (2009:287).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:1362.

SFS

2020:1126

Publicerad
den

8 december 2020