SFS 2020:1130 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

SFS2020-1130.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i

statliga myndigheter

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 25 § förordningen (2009:907) om miljöledning i
statliga myndigheter ska ha följande lydelse.

25 §1 I fråga om myndigheter som hör till Justitiedepartementet ska ett
miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos

1. Brottsförebyggande rådet,
2. Brottsoffermyndigheten,
3. Domstolsverket,
4. Ekobrottsmyndigheten,
5. Integritetsskyddsmyndigheten,
6. Justitiekanslern,
7. Kriminalvården,
8. Kustbevakningen,
9. Migrationsverket,
10. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
11. Polismyndigheten,
12. Revisorsinspektionen,
13. Rättsmedicinalverket,
14. Statens haverikommission,
15. Säkerhetspolisen, och
16. �&klagarmyndigheten.
De myndigheter som anges i första stycket 1, 2, 5, 6, 12 och 14 får ha ett

förenklat miljöledningssystem.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:1351.

SFS

2020:1130

Publicerad
den

8 december 2020