SFS 2020:1131 Förordning om ändring i förordningen (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

SFS2020-1131.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:969) med instruktion

för Statens inspektion för

försvarsunderrättelseverksamheten

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (2009:969) med instruktion för
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska ha följande
lydelse.

15 § Om nämnden i sin verksamhet uppmärksammar förhållanden som
kan utgöra brott, ska nämnden anmäla det till �&klagarmyndigheten
(Riksåklagarens kansli) eller annan behörig myndighet. Om nämnden
uppmärksammar felaktigheter som kan medföra skadeståndsansvar för
staten gentemot en fysisk eller en juridisk person, ska nämnden anmäla det
till Justitiekanslern.

Om nämnden finner omständigheter som Integritetsskyddsmyndigheten

bör uppmärksammas på, ska nämnden anmäla det till myndigheten.

Nämnden ska samråda med den berörda myndigheten innan en sådan

anmälan som avses i första och andra styckena lämnas. Till anmälan ska
nämnden foga sin utredning. Efter det att anmälan har gjorts ska nämnden
lämna myndigheten det biträde som behövs.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

SFS

2020:1131

Publicerad
den

8 december 2020