SFS 2020:1132 Förordning om ändring i förordningen (2014:110) om en upplysningstjänst för konsumenter

SFS2020-1132.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:110) om en

upplysningstjänst för konsumenter

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2014:110) om en upplysnings-
tjänst för konsumenter ska ha följande lydelse.

1 §1 Konsumentverket ska i samverkan med informationsansvariga myndig-
heter ansvara för att tillhandahålla och samordna en upplysningstjänst med
opartisk information och vägledning till konsumenter.

Informationsansvariga myndigheter är Allmänna reklamationsnämnden,

Boverket, Energimarknadsinspektionen, Fastighetsmäklarinspektionen,
Finansinspektionen, Integritetsskyddsmyndigheten, Kammarkollegiet, Kemi-
kalieinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Naturvårds-
verket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen,
Spelinspektionen, Statens energimyndighet och Transportstyrelsen.

De informationsansvariga myndigheterna ska bidra till upplysningstjänsten

utifrån varje myndighets verksamhetsområde.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Mikael Pauli
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:55.

SFS

2020:1132

Publicerad
den

8 december 2020