SFS 2020:1133 Förordning om ändring i förordningen (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

SFS2020-1133.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:54) om register över

tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 3 och 6 §§ förordningen (2015:54) om register
över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang ska ha följande lydelse.

3 §1 Innan en idrottsorganisation begär tillgång till personuppgifter från
tillträdesförbudsregistret ska organisationen samråda med Integritets-
skyddsmyndigheten i fråga om vilka lämpliga tekniska och organisatoriska
åtgärder som ska vidtas för att skydda de personuppgifter som behandlas.

6 §2 Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av denna
förordning i frågor som kan medföra särskilda risker för intrång i den
personliga integriteten ska samråd ske med Integritetsskyddsmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

1 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2018:1949.
2 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2018:1949.

SFS

2020:1133

Publicerad
den

8 december 2020