SFS 2020:1136 Förordning om ändring i utlänningsdataförordningen (2016:30)

SFS2020-1136.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i utlänningsdataförordningen (2016:30)

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 20 § utlänningsdataförordningen (2016:30) ska
ha följande lydelse.

20 § Innan Migrationsverket eller Polismyndigheten meddelar föreskrifter
med stöd av denna förordning i frågor som berör särskilda risker för intrång
i den personliga integriteten, ska myndigheten ge Integritetsskyddsmyndig-
heten tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Rantén
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:1136

Publicerad
den

8 december 2020