SFS 2020:1139 Förordning om ändring i förordningen (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete

SFS2020-1139.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:504) om internationellt

polisiärt samarbete

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 5 kap. 16 och 17 §§, 6 kap. 10 och 11 §§, 7 kap.
12 § och 8 kap. 12 § förordningen (2017:504) om internationellt polisiärt
samarbete ska ha följande lydelse.

5 kap.
16 §
Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för behandling
av personuppgifter enligt Prümrådsbeslutet och ska på eget initiativ eller på
uppmaning av en dataskyddsmyndighet i en annan stat utföra kontroller av
behandlingen. Resultaten av dessa kontroller ska bevaras i arton månader
och därefter gallras.

17 § Integritetsskyddsmyndigheten får av en myndighet i en annan stat,
som har behandlat personuppgifter som härrör från Sverige enligt Prümråds-
beslutet, begära att få ta del av de uppgifter om uppgiftsutbytet som har
registrerats.

Integritetsskyddsmyndigheten får uppmana en dataskyddsmyndighet i en

annan stat att genomföra nödvändiga inspektioner för kontroll av behand-
lingen av personuppgifter som härrör från Sverige och som görs enligt
Prümrådsbeslutet.

Det svenska kontaktstället ska på begäran av Integritetsskyddsmyndig-

heten informera om behöriga tjänstemän enligt 5 §.

6 kap.
10 §
Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för behandling
av personuppgifter enligt CBE-direktivet och ska på eget initiativ eller på
uppmaning av en dataskyddsmyndighet i en annan stat utföra kontroller av
behandlingen. Resultaten av dessa kontroller ska bevaras i arton månader
och därefter gallras.

11 § Integritetsskyddsmyndigheten får av en myndighet i en annan stat,
som har behandlat personuppgifter som härrör från Sverige enligt
CBE-direktivet, begära att få ta del av de uppgifter om uppgiftsutbytet som
har registrerats.

Integritetsskyddsmyndigheten får uppmana en dataskyddsmyndighet i en

annan stat att genomföra nödvändiga inspektioner för kontroll av behand-
lingen av personuppgifter som härrör från Sverige och som görs enligt
CBE-direktivet.

SFS

2020:1139

Publicerad
den

8 december 2020

background image

2

SFS

2020:1139

Det svenska kontaktstället ska på begäran av Integritetsskyddsmyndig-

heten informera om behöriga tjänstemän enligt 2 §.

7 kap.
12 §
Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för behandling
av personuppgifter enligt VIS-rådsbeslutet.

8 kap.
12 §
Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för behandling
av personuppgifter enligt avtalet med USA och ska på eget initiativ utföra
kontroller av behandlingen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)