SFS 2020:1140 Förordning om ändring i förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

SFS2020-1140.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:219) med

kompletterande bestämmelser till EU:s

dataskyddsförordning

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 3, 6, 8 och 12 §§ förordningen (2018:219) med
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning ska ha
följande lydelse.

3 § Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet enligt EU:s data-
skyddsförordning och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser
till EU:s dataskyddsförordning.

6 § Integritetsskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
i vilka fall andra än myndigheter får behandla personuppgifter som avses i
artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning.

Integritetsskyddsmyndigheten får även i enskilda fall besluta att andra än

myndigheter får behandla sådana personuppgifter.

8 § Innan Riksarkivet meddelar föreskrifter eller beslut enligt 7 § ska
Integritetsskyddsmyndigheten ges tillfälle att yttra sig över Riksarkivets
förslag.

12 § Den som är bosatt i Sverige och vill utöva sådana rättigheter som
följer av Europarådets dataskyddskonvention, i ett annat land som är anslutet
till konventionen, får till Integritetsskyddsmyndigheten ge in en sådan
framställning om bistånd som avses i artikel 14.2 i konventionen.
Integritetsskyddsmyndigheten förmedlar framställningen till det andra
landet.

Framställningen ska innehålla uppgifter om
1. namn och adress samt andra uppgifter som behövs för att identifiera

den person som gör framställningen,

2. den behandling som framställningen avser eller den som är person-

uppgiftsansvarig, och

3. ändamålet med framställningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

SFS

2020:1140

Publicerad
den

8 december 2020

background image

2

SFS

2020:1140

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Törngren
(Justitiedepartementet)