SFS 2020:1142 Förordning om ändring i förordningen (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

SFS2020-1142.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1175) om

informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala

tjänster

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (2018:1175) om infor-
mationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ska ha följande
lydelse.

19 § Tillsynsmyndigheterna ska, för sina respektive tillsynsområden,

1. utan dröjsmål lämna uppgifter till Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap om innehållet i anmälningar som har gjorts enligt 23 § lagen
(2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala
tjänster,

2. senast den 20 september vartannat år med start 2020 ge Myndigheten

för samhällsskydd och beredskap uppgifter om de leverantörer av samhälls-
viktiga tjänster som myndigheten har tillsyn över, fördelat på de sektorer
och delsektorer som anges i bilaga 2 till NIS-direktivet, samt uppgifter om
leverantörernas betydelse för dessa sektorer,

3. inom ramen för sin tillsyn ge allmän vägledning vid tillämpningen av

lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala
tjänster och av föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen,

4. samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten vid hantering av

incidenter som även utgör personuppgiftsincidenter,

5. lämna stöd till Sveriges representant i den samarbetsgrupp som har in-

rättats genom artikel 11 i NIS-direktivet, och

6. samarbeta med och bistå tillsynsmyndigheter i andra medlemsstater

inom Europeiska unionen när det gäller juridiska personer som tillhanda-
håller digitala tjänster och som har sitt huvudsakliga etableringsställe eller
har utsett företrädare i andra medlemsstater.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Dan Leeman
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:1142

Publicerad
den

8 december 2020