SFS 2020:1143 Förordning om ändring i kriminalvårdsdataförordningen (2018:1236)

SFS2020-1143.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i kriminalvårdsdataförordningen (2018:1236)

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 7 § kriminalvårdsdataförordningen (2018:1236)
ska ha följande lydelse.

7 § Kriminalvården får meddela ytterligare föreskrifter om verkställig-
heten av kriminalvårdsdatalagen (2018:1235) och föreskrifter om verk-
ställigheten av denna förordning.

Innan Kriminalvården meddelar föreskrifter ska Integritetsskydds-

myndigheten ges tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:1143

Publicerad
den

8 december 2020