SFS 2020:1144 Förordning om ändring i förordningen (2018:1738) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SFS2020-1144.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1738) om

åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom

brottsdatalagens område

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2018:1738) om åklagar-
väsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område ska
ha följande lydelse.

8 § Innan �&klagarmyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av denna
förordning, ska Integritetsskyddsmyndigheten ges tillfälle att yttra sig i
frågor som berör särskilda risker för intrång i den personliga integriteten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Linda Billung
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:1144

Publicerad
den

8 december 2020