SFS 2020:1145 Förordning om ändring i förordningen (2018:1741) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SFS2020-1145.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1741) om domstolarnas

behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens

område

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2018:1741) om domstolarnas
behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område ska ha
följande lydelse.

13 § Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om tillgången till
personuppgifter. För tilldelning av behörighet för tillgång till personupp-
gifter ska det särskilt beaktas att det utöver behovet av uppgifterna ställs
krav på utbildning och erfarenhet.

Domstolsverket får meddela ytterligare föreskrifter om
1. begränsningar av möjligheten att lämna ut personuppgifter elektroniskt

på annat sätt än genom direktåtkomst,

2. begränsningar av möjligheten att lämna ut personuppgifter genom

direktåtkomst och om behörighet och säkerhet vid sådan åtkomst,

3. begränsningar för behandling av personuppgifter som hänför sig till ett

mål eller ärende som har avgjorts slutligt genom en dom eller ett beslut som
har fått laga kraft, och

4. verkställigheten av lagen (2018:1698) om domstolarnas behandling av

personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Domstolsverket får även meddela föreskrifter om verkställigheten av

denna förordning.

Innan Domstolsverket meddelar föreskrifter ska Integritetsskydds-

myndigheten ges tillfälle att yttra sig över Domstolsverkets förslag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:1145

Publicerad
den

8 december 2020