SFS 2020:1146 Förordning om ändring i förordningen (2018:1746) om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SFS2020-1146.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1746) om

kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom

brottsdatalagens område

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 19 och 30 §§ förordningen (2018:1746) om
kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens om-
råde ska ha följande lydelse.

19 § Uppgifter i centrala kriminalvårdsregistret ska på begäran lämnas ut
till Regeringskansliet, en domstol, �&klagarmyndigheten, Ekobrottsmyndig-
heten, Justitiekanslern, Riksdagens ombudsmän, Polismyndigheten, Säker-
hetspolisen och Integritetsskyddsmyndigheten.

30 § Innan Kriminalvården meddelar föreskrifter med stöd av denna för-
ordning ska Integritetsskyddsmyndigheten ges tillfälle att yttra sig över
Kriminalvårdens förslag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:1146

Publicerad
den

8 december 2020