SFS 2020:1147 Förordning om ändring i förordningen (2018:1747) om viss underrättelseskyldighet för Kriminalvården

SFS2020-1147.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1747) om viss

underrättelseskyldighet för Kriminalvården

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2018:1747) om viss underrät-
telseskyldighet för Kriminalvården ska ha följande lydelse.

4 § Kriminalvården får, efter att ha gett berörd myndighet tillfälle att yttra
sig, meddela föreskrifter om omfattningen av uppgiftsskyldigheten i 1 § och
om tiden och sättet för att fullgöra den.

Innan Kriminalvården meddelar föreskrifter ska Integritetsskyddsmyndig-

heten ges tillfälle att yttra sig över Kriminalvårdens förslag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:1147

Publicerad
den

8 december 2020