SFS 2020:1150 Förordning om ändring i förordningen (2018:1942) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SFS2020-1150.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1942) om polisens

behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens

område

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (2018:1942) om polisens
behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område ska ha
följande lydelse.

22 § Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av denna
förordning, ska Integritetsskyddsmyndigheten ges tillfälle att yttra sig i
frågor som berör särskilda risker för intrång i den personliga integriteten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:1150

Publicerad
den

8 december 2020