SFS 2020:1152 Förordning om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)

SFS2020-1152.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 5 kap. 5 och 6 §§ vägtrafikdataförordningen
(2019:382) ska ha följande lydelse.

5 kap.
5 §
Transportstyrelsen ska på begäran tillhandahålla en särskild samman-
ställning av uppgifter om körkort. Sammanställningen får innehålla sådana
uppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 1 och 2 och får lämnas ut endast till
den registrerade eller till

1. Riksdagens ombudsmän, Regeringskansliet, allmän domstol, allmän

förvaltningsdomstol, Justitiekanslern, en åklagarmyndighet, Polismyndig-
heten, Säkerhetspolisen, Kriminalvården, en övervakningsnämnd,
Integritetsskyddsmyndigheten, eller

2. någon annan myndighet, om den behöver uppgifterna för vetenskaplig

eller därmed jämförlig undersökning och uppgifterna inte röjs så att den
enskilde lider skada eller men.

6 § Efter fem år från beslutet eller underrättelsen i ärendet får en samman-
ställning som avses i 5 § inte innehålla uppgifter om

1. återkallelse,
2. beslut att ett utländskt körkort inte är giltigt i Sverige,
3. beslut om utbyte av ett utländskt körkort med stöd av 6 kap. 6 § kör-

kortslagen (1998:488),

4. spärrtid,
5. omhändertagande,
6. varning,
7. ogiltighet,
8. föreläggande,
9. krav på personutredning,
10. prövotid,
11. krav på körkortstillstånd,
12. krav på förarprov, eller
13. villkor om alkolås samt villkorstidens längd.
Begränsningen enligt första stycket gäller inte för den registrerade och

inte heller om Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen eller Integritetsskyddsmyndigheten har begärt fullständiga
uppgifter för ett särskilt fall.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

SFS

2020:1152

Publicerad
den

8 december 2020

background image

2

SFS

2020:1152

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)