SFS 2020:1153 Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

SFS2020-1153.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:665) om revisorer1

dels att 8 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 2 § ska lyda ⬝Revisorsexamen och lämplig-

hetsprov⬝,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 §, och närmast före 5 § en ny

rubrik av följande lydelse,

dels att det närmast före 6 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

⬝Fortbildning⬝.

Försäkring
5 §
2 En försäkring för ersättningsskyldighet enligt 27 § revisorslagen
(2001:883) ska tecknas hos en försäkringsgivare som har tillstånd att driva
försäkringsrörelse i en stat inom EES.

Revisorsinspektionen får i ett enskilt fall besluta att en försäkring får

tecknas hos en annan försäkringsgivare, om försäkringsgivaren omfattas av
motsvarande krav på soliditet, likviditet, riskhantering och tillsyn som gäller
för svenska försäkringsföretag.

Försäkringen ska innehålla följande villkor:
1. Försäkringen ska gälla för
a) krav som framställs mot den försäkrade så länge försäkringen gäller,

och

b) befarade krav som den försäkrade får kännedom om och anmäler till

försäkringsgivaren så länge försäkringen gäller.

2. Försäkringen ska gälla även för en skada som har uppkommit före

försäkringstiden, om skadan var okänd när försäkringen tecknades.

3. Försäkringen ska vara förenad med ett efterskydd som innebär att den

täcker krav som framställs mot den försäkrade inom tio år från det att
försäkringen har upphört att gälla och som inte täcks av någon annan
försäkring.

4. Försäkringsersättningen ska betalas ut till den skadelidande utan

avdrag för självrisk.

5. Försäkringen ska kunna upphöra att gälla tidigast en månad efter det att

Revisorsinspektionen har underrättats om upphörandet.

8 §3 En ansökan om auktorisation eller godkännande ska innehålla

1 Senaste lydelse av rubriken närmast före 2 § 2013:226.
2 Tidigare 5 § upphävd genom 2013:226.
3 Senaste lydelse 2013:226.

SFS

2020:1153

Publicerad
den

8 december 2020

background image

SFS

2020:1153

2

1. personbevis och konkursfrihetsbevis eller motsvarande handlingar från

en annan stat inom EES, om sökanden är bosatt i en sådan stat,

2. bevis om frihet från näringsförbud eller motsvarande handling från en

annan stat inom EES, om sökanden är bosatt i en sådan stat,

3. en försäkran om att sökanden inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § för-

äldrabalken,

4. uppgifter om sökandens yrkesverksamhet,
5. de uppgifter som avses i 15 § första och tredje styckena med undantag

för uppgifter om registernummer, och

6. bevis om att sökanden omfattas av en försäkring för den ersättnings-

skyldighet som denne kan ådra sig i sin revisionsverksamhet och som
uppfyller kraven i 5 §.

9 §4 En ansökan om registrering som revisionsbolag ska innehålla de upp-
gifter som avses i 8 § 6 och 15 § andra och tredje styckena.

Tillsammans med en ansökan om att ett handelsbolag ska registreras som

revisionsbolag ska bolaget lämna in bolagsavtal och utdrag ur handelsre-
gistret.

Tillsammans med en ansökan om att ett aktiebolag ska registreras som

revisionsbolag ska bolaget lämna in bolagsordningen, ett utdrag ur aktie-
bolagsregistret som visar bolagsledningens sammansättning och en kopia av
bolagets aktiebok. Revisorsinspektionen får tillåta att bolaget i stället för att
lämna in en kopia av aktieboken anger var aktieboken hålls tillgänglig.

Tillsammans med en ansökan om att ett företag från en annan stat inom

EES än Sverige ska registreras som ett revisionsbolag, ska företaget lämna
in ett intyg om att företaget har godkänts att utföra lagstadgad revision i den
staten. Revisorsinspektionen får begära att intyget ska vara högst tre måna-
der gammalt.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. För en försäkring enligt 27 § revisorslagen (2001:883) som har tecknats

före ikraftträdandet ska de nya bestämmelserna tillämpas efter utgången av
2021. De nya bestämmelserna ska dock alltid tillämpas om en försäkring
som har tecknats före ikraftträdandet förnyas.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2016:1344.