SFS 2020:1154 Lag om fortsatt giltighet av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

SFS2020-1154.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om fortsatt giltighet av lagen (2020:198) om tillfälliga

undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och

föreningsstämmor

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (2020:198) om tillfälliga
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och förenings-
stämmor, som gäller till utgången av 2020, ska fortsätta att gälla till
utgången av 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:41, bet. 2020/21:CU5, rskr. 2020/21:98.

SFS

2020:1154

Publicerad
den

8 december 2020