SFS 2020:1156 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

SFS2020-1156.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella

instrument

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 1 d § lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument2 ska ha följande lydelse.

6 kap.
1 d §
3 Finansinspektionen får förbjuda ett offentligt uppköpserbjudande,
om erbjudandet strider mot bestämmelserna i denna lag eller lagen
(2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden eller om
det finns skälig anledning att anta att erbjudandet skulle göra det.

Finansinspektionen får förbjuda marknadsföring av ett offentligt upp-

köpserbjudande, om erbjudandet strider mot bestämmelserna i denna lag
eller lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden eller om
det finns skälig anledning att anta att erbjudandet skulle göra det.

Ett förbud som avses i första eller andra stycket ska upphävas om upp-

köpserbjudandet inte längre strider mot bestämmelserna i denna lag eller
lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden eller om det
inte längre finns skälig anledning att anta att erbjudandet skulle göra det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:24, bet. 2020/21:FiU14, rskr. 2020/21:75.
2 Lagen omtryckt 1992:558.
3 Senaste lydelse 2019:415.

SFS

2020:1156

Publicerad
den

8 december 2020