SFS 2020:1157 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2020-1157.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden3

dels att 10 kap. 2�14 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 10 kap. 1, 2, 4, 5, 8, 11 och 13 §§ ska

utgå,

dels att nuvarande 10 kap. 15 § ska betecknas 10 kap. 2 §,
dels att 1 kap. 4 b §, 2 kap. 3 §, 9 kap. 16 §, 10 kap. 1 §, den nya 10 kap.

2 §, 13 kap. 12 a §, 23 kap. 1, 2, 4, 7�9, 12 och 15 §§, 25 kap. 1�1 b, 1 e, 1 f,
4, 5, 8, 9 och 17 §§ och 26 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 23 kap. 4 a och 4 b §§, och

närmast före 23 kap. 4 a och 4 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.
4 b §
4 I denna lag betyder

anknutet ombud: en fysisk eller juridisk person som har träffat avtal med

ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som
hör hemma inom EES om att för bara detta instituts eller företags räkning

1. marknadsföra investerings- eller sidotjänster,

1 Prop. 2020/21:24, bet. 2020/21:FiU14, rskr. 2020/21:75.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för
finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EU och av direktiv 2011/61/EU, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2177.
3 Senaste lydelse av

10 kap. 2 § 2017:679
10 kap. 3 § 2017:679
10 kap. 4 § 2017:679
10 kap. 5 § 2017:679
10 kap. 6 § 2017:679
10 kap. 7 § 2017:679
10 kap. 8 § 2017:679
10 kap. 9 § 2017:679
10 kap. 10 § 2017:679
10 kap. 11 § 2017:679
10 kap. 12 § 2017:679
10 kap. 13 § 2017:679
10 kap. 14 § 2017:679
rubriken närmast före 10 kap. 1 §
2017:679

rubriken närmast före 10 kap. 2 §
2017:679
rubriken närmast före 10 kap. 4 §
2017:679
rubriken närmast före 10 kap. 5 §
2017:679
rubriken närmast före 10 kap. 8 §
2017:679
rubriken närmast före 10 kap. 11 §
2017:679
rubriken närmast före 10 kap. 13 §
2017:679.

4 Senaste lydelse 2017:679.

SFS

2020:1157

Publicerad
den

8 december 2020

background image

SFS

2

2. ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende invest-

eringstjänster eller finansiella instrument,

3. placera finansiella instrument, eller
4. tillhandahålla investeringsrådgivning avseende dessa instrument eller

tjänster,

behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i särskilt angivna

fall Bolagsverket och i övrigt en utländsk myndighet som har behörighet att
utöva tillsyn över utländska värdepappersföretag och företag som driver en
reglerad marknad eller annan motsvarande marknad eller som har behörig-
het att utöva tillsyn över emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna
till handel på en reglerad marknad,

börs: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har

fått tillstånd enligt denna lag att driva en eller flera reglerade marknader,

clearingdeltagare: den som får delta i clearingverksamheten hos en clear-

ingorganisation,

clearingorganisation: ett företag som har fått tillstånd enligt 19 kap. eller

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012,

emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt

instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

handelsplats: en reglerad marknad, en multilateral handelsplattform

(MTF-plattform) eller en organiserad handelsplattform (OTF-plattform),

handelsplattform: en MTF-plattform eller en OTF-plattform,
kreditinstitut: en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett utländskt bank-

eller kreditföretag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial i
Sverige,

leverantör av datarapporteringstjänster: detsamma som i artikel 2.1.36a

i förordningen om marknader för finansiella instrument,

marknadsgarant: en person som på fortlöpande basis åtagit sig att på

finansiella marknader handla för egen räkning genom att köpa och sälja
finansiella instrument med utnyttjande av egna tillgångar till priser som fast-
ställts av denne,

marknadsoperatör: en börs eller en eller flera juridiska personer i ett

annat land inom EES som driver en eller flera reglerade marknader,

MTF-plattform: ett multilateralt system inom EES som sammanför flera

tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument � inom systemet
och i enlighet med icke skönsmässiga regler � så att det leder till ett kontrakt,

OTF-plattform: ett multilateralt system inom EES som inte är en reglerad

marknad eller en MTF-plattform, och inom vilket flera tredjeparters köp-
och säljintressen i obligationer, strukturerade finansiella produkter, ut-
släppsrätter eller derivat kan interagera inom systemet så att det leder till ett
kontrakt,

professionell kund: en sådan kund som avses i 9 kap. 4 eller 5 §,
reglerad marknad: ett multilateralt system inom EES som sammanför

eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finans-
iella instrument från tredjepart � regelmässigt, inom systemet och i enlighet
med icke skönsmässiga regler � så att det leder till ett kontrakt,

statlig emittent: någon av följande som emitterar skuldinstrument:
1. Europeiska unionen,
2. en stat inom EES, inbegripet förvaltningar, organ eller en särskild funk-

tion i staten,

3. när det gäller en federal stat inom EES, en delstat i federationen,
4. en särskild funktion för flera stater inom EES,
5. en internationell finansinstitution som etablerats av minst två stater

inom EES och vars mål är att ordna finansiering och tillhandahålla finans-

2020:1157

background image

SFS

3

iellt bistånd till de stater som har eller riskerar att få allvarliga finansierings-
problem, och

6. Europeiska investeringsbanken,
systematisk internhandlare: ett värdepappersinstitut som i en organiserad,

frekvent, systematisk och väsentlig omfattning handlar för egen räkning när
det utför kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform
utan att utnyttja ett multilateralt system,

tillväxtmarknad för små och medelstora företag: en MTF-plattform som

är registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag hos
Finansinspektionen enligt 11 kap. 13�15 §§ eller hos en behörig myndighet
i ett annat land inom EES,

utländskt kreditinstitut: ett kreditinstitut enligt 1 kap. 5 § första stycket 21

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har

tillstånd att driva värdepappersrörelse,

värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt

denna lag att driva värdepappersrörelse och som inte är ett bankaktiebolag
eller ett kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansierings-
rörelse,

värdepapperscentral: en värdepapperscentral enligt definitionen i

artikel 2.1.1 i förordningen om värdepapperscentraler, och

värdepappersinstitut: ett värdepappersbolag, ett svenskt kreditinstitut

som har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse eller ett
utländskt företag som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige eller
genom att använda anknutna ombud etablerade i Sverige.

2 kap.


3 §5 Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen driva
annan verksamhet än att tillhandahålla de sidotjänster som anges i 2 §.

Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen driva

valutahandel.

Tillstånd enligt första stycket behövs inte för att bedriva försäkrings-

distribution under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2018:1219) om
försäkringsdistribution.

Ett värdepappersbolag får utföra datarapporteringstjänster enligt förord-

ningen om marknader för finansiella instrument.

9 kap.


16 §6 När en investeringstjänst erbjuds tillsammans med en annan tjänst
eller produkt som en del av ett paket eller som ett villkor för samma över-
enskommelse eller paket (korsförsäljning), ska värdepappersinstitutet infor-
mera kunden om huruvida det är möjligt att köpa de olika komponenterna
separat och förse kunden med uppgifter om kostnaderna och avgifterna för
varje komponent.

Om riskerna med en överenskommelse eller ett paket som erbjuds en icke-

professionell kund sannolikt skiljer sig från de risker som uppstår om komp-
onenterna väljs separat, ska institutet förse kunden med en adekvat beskriv-
ning av de olika komponenterna i överenskommelsen eller paketet och hur
förhållandet mellan dem förändrar riskerna.


5 Senaste lydelse 2018:1226.
6 Senaste lydelse 2017:679.

2020:1157

background image

SFS

4

10 kap.


1 §7 I förordningen om marknader för finansiella instrument finns bestäm-
melser om tillståndsplikt och om organisatoriska krav och verksamhetskrav
för leverantörer av datarapporteringstjänster.

2 § 8 En leverantör av datarapporteringstjänster ska ha ändamålsenliga
rapporteringssystem för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta
överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten.

13 kap.


12 a §9 En börs får utföra datarapporteringstjänster enligt förordningen om
marknader för finansiella instrument.

23 kap.


1 §10 Finansinspektionen har tillsyn över

� värdepappersinstitut,
� börser,
� leverantörer av datarapporteringstjänster, när Finansinspektionen är be-

hörig myndighet enligt förordningen om marknader för finansiella instru-
ment,

� clearingorganisationer, och
� sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad

från filial i Sverige.

För svenska värdepappersinstitut, börser, leverantörer av datarapporter-

ingstjänster och svenska clearingorganisationer omfattar tillsynen att rörel-
sen drivs enligt denna lag, andra författningar som reglerar företagets verk-
samhet, företagets bolagsordning, stadgar eller reglemente och interna inst-
ruktioner som har sin grund i en författning som reglerar företagets verksam-
het.

För ett utländskt företag som driver värdepappersrörelse eller en reglerad

marknad eller clearingverksamhet från filial i Sverige omfattar tillsynen att
företaget följer de lagar och andra författningar som gäller för företagets
verksamhet i Sverige.

Finansinspektionen har därutöver tillsyn över att bestämmelserna om

regelbunden finansiell information i 16 kap. följs.

2 §11 Värdepappersinstitut, börser, leverantörer av datarapporteringstjäns-
ter som Finansinspektionen har tillsyn över, clearingorganisationer samt
sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från
filial i Sverige ska lämna Finansinspektionen upplysningar om sin verksam-
het och därmed sammanhängande omständigheter enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen.

Värdepappersinstitut, börser och sådana utländska företag som har till-

stånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige ska lämna Finans-
inspektionen sådana upplysningar om emittenter som har samband med
kontrollen av att emittenterna fullgör sin informationsskyldighet enligt


7 Senaste lydelse 2017:679.
8 Senaste lydelse av tidigare 15 § 2018:328.
9 Senaste lydelse 2017:679.
10 Senaste lydelse 2017:679.
11 Senaste lydelse 2017:679.

2020:1157

background image

SFS

5

artikel 17 i marknadsmissbruksförordningen enligt föreskrifter som med-
delats med stöd av lagen.

Företagen ska, utöver det som anges i första och andra styckena, lämna

Finansinspektionen de upplysningar som inspektionen begär.

Finansinspektionen får även begära sådana upplysningar som avses i

första och tredje styckena av personer som är anställda hos de företag som
avses i första stycket samt av personer som är anställda i företag som avses
i 6 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag.

4 §12 Finansinspektionen får när det är nödvändigt genomföra en under-
sökning hos

1. ett värdepappersinstitut,
2. en börs,
3. en leverantör av datarapporteringstjänster som Finansinspektionen har

tillsyn över,

4. en clearingorganisation,
5. ett sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad

marknad från filial i Sverige, och

6. en emittent som enligt 16 kap. 1�3 §§ omfattas av skyldigheten enligt

samma kapitel att upprätta och offentliggöra regelbunden finansiell infor-
mation.

Finansinspektionen får även genomföra en undersökning hos ett anknutet

ombud eller hos ett företag som har fått i uppdrag av ett värdepappersinstitut
att utföra visst arbete eller vissa funktioner, om det behövs för tillsynen av
institutet.

Handräckning


4 a § Finansinspektionen får begära handräckning av Kronofogdemyndig-
heten för att en kontroll på plats enligt artikel 38d i förordningen om mark-
nader för finansiella instrument ska kunna genomföras.

Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkstäl-

lighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet, avhysning eller
avlägsnande. Om Finansinspektionen begär det, ska Kronofogdemyndig-
heten inte i förväg underrätta den som kontrollen ska genomföras hos.

Verkställighet av beslut om avgifter och viten enligt förordningen om

marknader för finansiella instrument


4 b § Beslut om avgifter eller viten enligt förordningen om marknader för
finansiella instrument får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser
på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft.

7 §13 Finansinspektionen har rätt att förordna en eller flera revisorer att
tillsammans med övriga revisorer delta i revisionen av ett svenskt värde-
pappersinstitut, en börs, en leverantör av datarapporteringstjänster som
Finansinspektionen har tillsyn över eller en svensk clearingorganisation.
Inspektionen får när som helst återkalla ett sådant förordnande och utse en
ny revisor.

Revisorn har rätt till skäligt arvode av företaget för sitt arbete. Storleken

på arvodet beslutas av Finansinspektionen.

12 Senaste lydelse 2017:679.
13 Senaste lydelse 2017:679.

2020:1157

background image

SFS

6

8 §14 En revisor ska omedelbart rapportera till Finansinspektionen om han
eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett värdepappersbolag, en börs
eller en leverantör av datarapporteringstjänster som Finansinspektionen har
tillsyn över får kännedom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av någon författning som reglerar

företagets verksamhet,

2. kan påverka företagets fortsatta drift negativt, eller
3. kan leda till att han eller hon avstyrker att balansräkningen eller

resultaträkningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap. 33 eller 34 §
aktiebolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 36 eller 37 § lagen (2018:672) om
ekonomiska föreningar.

Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon

får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av
uppdrag som han eller hon har i företagets moderföretag eller dotterföretag
eller ett företag som har en likartad förbindelse med företaget.

9 §15 Skyldigheten enligt 8 § att rapportera till Finansinspektionen gäller
också för sådana särskilda granskare i värdepappersbolag, börser och
leverantörer av datarapporteringstjänster som avses i 10 kap. 21 § aktie-
bolagslagen (2005:551) eller i 9 kap. 1 § lagen (2018:672) om ekonomiska
föreningar.

12 § 16 Värdepappersinstitut, börser, leverantörer av datarapporterings-
tjänster som Finansinspektionen har tillsyn över, clearingorganisationer
samt sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad
marknad från filial i Sverige ska med årliga avgifter bekosta Finansinspek-
tionens verksamhet samt Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen
(2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmark-
naderna.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmäl-

ningar och underrättelser enligt denna lag och förordningen om marknader
för finansiella instrument.

15 §
17 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt

2 § första och andra styckena och när upplysningarna ska lämnas,

2. hur uppgiftsskyldigheten enligt 3 § och artikel 26.6 i den delegerade

förordningen till MiFID II ska fullgöras,

3. produktingripande enligt artikel 42 i förordningen om marknader för

finansiella instrument,

4. vilka värdepappersbolag som ska upprätta register som avses i 3 d §,

vad registren ska innehålla och inom vilken tid värdepappersbolaget ska ge
in registren för olika typer av avtal,

5. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser, clearing-

organisationer samt sådana utländska företag som har tillstånd att driva en
reglerad marknad från filial i Sverige, och

6. sådana avgifter som avses i 12 § och 13 § första stycket.


14 Senaste lydelse 2018:728.
15 Senaste lydelse 2018:728.
16 Senaste lydelse 2017:679.
17 Senaste lydelse 2018:2020.

2020:1157

background image

SFS

7

25 kap.


1 §18 Om ett svenskt värdepappersinstitut, en börs, en leverantör av data-
rapporteringstjänster som Finansinspektionen har tillsyn över eller en
svensk clearingorganisation har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag,
andra författningar som reglerar företagets verksamhet, företagets bolags-
ordning, stadgar eller reglemente eller interna instruktioner som har sin
grund i en författning som reglerar företagets verksamhet, ska Finansinspek-
tionen ingripa.

Finansinspektionen ska då
� utfärda ett föreläggande att inom en viss tid begränsa eller minska

riskerna i rörelsen i något avseende, begränsa eller helt avstå från utdelning
eller räntebetalningar eller vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta
med situationen,

� meddela ett förbud att verkställa beslut, eller
� göra en anmärkning.
Om överträdelsen är allvarlig, ska företagets tillstånd återkallas eller, om

det är tillräckligt, varning meddelas.

Finansinspektionen ska även ingripa genom att utfärda ett föreläggande i

enlighet med andra stycket om det är sannolikt att ett värdepappersbolag
inom tolv månader inte längre kommer att uppfylla sina skyldigheter enligt
denna lag eller andra författningar som reglerar bolagets verksamhet.

I fråga om återkallelse av tillstånd för leverantörer av datarapporterings-

tjänster gäller bestämmelserna i artikel 27e i förordningen om marknader för
finansiella instrument. Innan ett tillstånd återkallas enligt artikel 27e.1 a i
förordningen på grund av att en leverantör har förklarat sig avstå från till-
ståndet eller inte har tillhandahållit några tjänster under de föregående
sex månaderna, får Finansinspektionen först pröva om det finns skäl att
ingripa mot leverantören enligt detta kapitel och, om det finns sådana skäl,
besluta om ett ingripande.

1 a §19 Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett svenskt
värdepappersinstituts styrelse eller är dess verkställande direktör, eller
ersättare för någon av dem, om värdepappersinstitutet har åsidosatt sina
skyldigheter enligt

1. 5 kap. 1, 3, 6 eller 7 §,
2. 6 kap. 1, 4 eller 6 §,
3. någon av 8 kap. 8 e eller 9�34 §§ eller föreskrifter som meddelats med

stöd av någon av bestämmelserna i 8 kap. 35 § 3�12,

4. någon av 9 kap. 1 §, 8 § tredje stycket, 9�12, 14�17, 20�41 eller 43 §§

eller föreskrifter som meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i
9 kap. 50 § 1, 3�9 eller 11,

5. någon av 11 kap. 1 §, 1 a § andra stycket, 1 b�4 a eller 12 §§ eller

driver en tillväxtmarknad för små och medelstora företag trots att kraven i
13 § inte är uppfyllda,

6. någon av 13 kap. 1 a�1 j, 6 a eller 9 §§,
7. någon av 15 a kap. 7, 8 eller 10�14 §§,
8. 22 kap. 2 § andra stycket, 5 eller 6 § eller inte har följt ett beslut som

meddelats av Finansinspektionen enligt 22 kap. 1 §, 2 § första stycket eller
3 §, eller


18 Senaste lydelse 2017:679.
19 Senaste lydelse 2017:679.

2020:1157

background image

SFS

8

9. 23 kap. 2 § första stycket eller föreskrifter som meddelats med stöd av

23 kap. 15 § 1, eller inte har följt en begäran, ett föreläggande eller ett beslut
som meddelats av Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 § tredje stycket, 3 §
första stycket, 3 a eller 3 b § eller har motsatt sig en undersökning enligt
23 kap. 4 §.

1 b §
20 Finansinspektionen ska ingripa mot en sådan person som avses i
1 a § om värdepappersinstitutet har åsidosatt sina skyldigheter enligt förord-
ningen om marknader för finansiella instrument genom att

1. inte offentliggöra, tillgängliggöra eller tillhandahålla uppgifter eller

uppfylla kraven enligt

� artikel 3.1 eller 3.3,
� artikel 4.3 första stycket,
� artikel 6,
� artikel 7.1 tredje stycket första meningen,
� artikel 8.1, 8.3 eller 8.4,
� artikel 10,
� artikel 11.1 tredje stycket första meningen eller 11.3 tredje stycket,
� artikel 12.1,
� artikel 13.1,
� artikel 14.1, 14.2 första meningen eller 14.3 andra, tredje eller fjärde

meningen,

� artikel 15.1 första eller tredje stycket, 15.2 eller 15.4 andra meningen,
� artikel 17.1 andra meningen,
� artikel 18.1, 18.2, 18.5 första meningen, 18.6 första stycket, 18.8 eller

18.9,

� artikel 20.1 eller 20.2 första meningen, eller
� artikel 21.1, 21.2 eller 21.3,
2. inte tillhandahålla uppgifter till Finansinspektionen eller lagra upp-

gifter enligt artikel 22.2,

3. inte genomföra transaktioner på en reglerad marknad, en MTF-platt-

form, en marknad utanför EES som enligt beslut av Europeiska kommis-
sionen bedömts vara likvärdig med en reglerad marknad eller via en syste-
matisk internhandlare enligt artikel 23.1 eller genom att driva ett internt
matchningssystem på multilateral basis utan auktorisation enligt
artikel 23.2,

4. inte föra register eller hålla uppgifter tillgängliga enligt artikel 25.1

eller 25.2,

5. inte rapportera uppgifter om utförda transaktioner till Finansinspek-

tionen enligt artikel 26.1 första stycket, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6 första
stycket eller 26.7 första, andra, tredje, fjärde eller åttonde stycket,

6. inte tillhandahålla eller uppdatera referensuppgifter för finansiella

instrument enligt artikel 27.1,

7. tillåta en styrelseledamot, verkställande direktören eller ersättare för

någon av dem att åta sig ett sådant uppdrag i institutet eller kvarstå i institutet
trots att kraven i artikel 27f.1 inte är uppfyllda,

8. inte se till att styrelsen fullgör sina skyldigheter enligt artikel 27f.3,
9. inte uppfylla de organisatoriska kraven i artikel 27g.1�27g.5

eller 27i.1�27i.4,

10. inte genomföra transaktioner på en handelsplats eller på en marknads-

plats utanför EES som enligt beslut av Europeiska kommissionen bedömts


20 Senaste lydelse 2017:679.

2020:1157

background image

SFS

9

vara likvärdig med en handelsplats enligt artikel 28.1 eller 28.2 första
stycket,

11. inte uppfylla kraven avseende system, förfaranden och arrangemang

enligt artikel 29.2 eller 30.1,

12. inte föra register och offentliggöra uppgifter avseende portföljkom-

pressioner enligt artikel 31.2 eller 31.3,

13. inte lämna transaktionsuppgifter eller tillträde till en handelsplats

enligt artikel 36.1 eller 36.3,

14. inte tillgängliggöra ett referensvärde eller en licens enligt artikel 37.1

eller 37.3, eller

15. inte följa ett beslut som avses i artiklarna 40�42.
Ett ingripande enligt första stycket 7, 8 eller 9 får göras bara om Finans-

inspektionen har tillsyn över värdepappersinstitutets verksamhet som
leverantör av datarapporteringstjänster.

1 e §21 Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i en börs
styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem,
om börsen

1. har fått sitt tillstånd genom att lämna falska uppgifter eller på annat

otillbörligt sätt,

2. har tillåtit en styrelseledamot, verkställande direktören eller ersättare

för någon av dem att åta sig ett sådant uppdrag i företaget eller kvarstå i
företaget trots att kraven i 12 kap. 2 § 4 eller 5 eller någon av 6 b�6 d §§ inte
är uppfyllda,

3. har åsidosatt sina skyldigheter enligt
a) 8 kap. 21 § eller föreskrifter som meddelats med stöd av 8 kap. 35 § 12,
b) någon av 11 kap. 1 §, 1 a § andra stycket, 1 b�4 a eller 12 §§ eller

driver en tillväxtmarknad för små och medelstora företag trots att kraven i
13 § inte är uppfyllda,

c) 12 kap. 6 e, 7 eller 10 § eller föreskrifter som meddelats med stöd av

någon av bestämmelserna i 12 kap. 11 § 2�4,

d) någon av 13 kap. 1�2, 6�7 a eller 9 §§ eller 12 § femte stycket eller

föreskrifter som meddelats med stöd av 13 kap. 17 § 1,

e) 14 kap. 1, 2 eller 3 §,
f) 15 kap. 1, 2, 5, 9 eller 10 §,
g) någon av 15 a kap. 7, 8 eller 10�12 §§,
h) 22 kap. 2 § andra stycket, 5 eller 6 § eller inte har följt ett beslut som

meddelats av Finansinspektionen enligt 22 kap. 1 eller 3 §, eller

i) 23 kap. 2 § första stycket eller föreskrifter som meddelats med stöd av

23 kap. 15 § 1, eller inte har följt en begäran, ett föreläggande eller ett beslut
som meddelats av Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 § andra stycket, 3 §
första stycket eller 3 b § eller har motsatt sig en undersökning enligt 23 kap.
4 §,

4. i strid med 24 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där, eller

5. i strid med 24 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller
andelar i företaget samt storleken på innehaven.

Om en sådan person som avses i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring
av aktier eller andelar i företaget, ska första stycket 4 och 5 inte gälla för den
personen i fråga om dessa aktier eller andelar.


21 Senaste lydelse 2017:679.

2020:1157

background image

SFS

10

1 f §22 Finansinspektionen ska ingripa mot en sådan person som avses i
1 e § om börsen har åsidosatt sina skyldigheter enligt förordningen om
marknader för finansiella instrument genom att

1. inte offentliggöra, tillgängliggöra eller tillhandahålla uppgifter eller

uppfylla kraven enligt

� artikel 3.1 eller 3.3,
� artikel 4.3 första stycket,
� artikel 6,
� artikel 7.1 tredje stycket första meningen,
� artikel 8.1, 8.3 eller 8.4,
� artikel 10,
� artikel 11.1 tredje stycket första meningen eller 11.3 tredje stycket,
� artikel 12.1, eller
� artikel 13.1,
2. inte tillhandahålla uppgifter till Finansinspektionen eller lagra upp-

gifter enligt artikel 22.2,

3. inte föra register eller hålla uppgifter tillgängliga enligt artikel 25.2,
4. inte rapportera uppgifter om utförda transaktioner till Finansinspek-

tionen enligt artikel 26.5, 26.6 första stycket eller 26.7 första, tredje eller
åttonde stycket,

5. inte tillhandahålla eller uppdatera referensuppgifter för finansiella

instrument enligt artikel 27.1,

6. tillåta en styrelseledamot, verkställande direktören eller ersättare för

någon av dem att åta sig ett sådant uppdrag i företaget eller kvarstå i före-
taget trots att kraven i artikel 27f.1 inte är uppfyllda,

7. inte se till att styrelsen fullgör sina skyldigheter enligt artikel 27f.3,
8. inte uppfylla de organisatoriska kraven i artikel 27g.1�27g.5 eller

27i.1�27i.4,

9. transaktioner med derivat som genomförs på den reglerade marknaden

inte avvecklas av en central motpart enligt artikel 29.1,

10. inte uppfylla kraven avseende system, förfaranden och arrangemang

enligt artikel 29.2 eller 30.1,

11. inte föra register och offentliggöra uppgifter avseende portföljkom-

pressioner enligt artikel 31.2 eller 31.3,

12. inte lämna transaktionsuppgifter eller tillträde till en handelsplats

enligt artikel 36.1 eller 36.3,

13. inte tillgängliggöra ett referensvärde eller en licens enligt artikel 37.1

eller 37.3, eller

14. inte följa ett beslut som avses i artiklarna 40�42.
Ett ingripande enligt första stycket 6, 7 eller 8 får göras bara om Finans-

inspektionen har tillsyn över börsens verksamhet som leverantör av data-
rapporteringstjänster.

4 §23 Om någon som ingår i styrelsen för ett värdepappersbolag, en börs,
en leverantör av datarapporteringstjänster som Finansinspektionen har
tillsyn över eller en svensk clearingorganisation eller är verkställande
direktör inte uppfyller de krav som anges i 3 kap. 1 § första stycket 5,
12 kap. 2 § 4 och 19 kap. 3 § 4 och artikel 27f i förordningen om marknader
för finansiella instrument, ska Finansinspektionen återkalla företagets
tillstånd. Detta får dock göras bara om inspektionen först har beslutat att
påtala för företaget att personen eller personerna inte uppfyller kraven och


22 Senaste lydelse 2017:679.
23 Senaste lydelse 2017:679.

2020:1157

background image

SFS

11

om denne eller dessa, sedan en av inspektionen bestämd tid om högst tre
månader har gått, fortfarande finns kvar i styrelsen eller som verkställande
direktör.

Första stycket gäller också om styrelsen i sin helhet inte uppfyller de krav

som anges i 3 kap. 1 § 6 och 12 kap. 2 § 5 och artikel 27f i förordningen om
marknader för finansiella instrument.

I stället för att återkalla tillståndet, får Finansinspektionen besluta att en

styrelseledamot eller verkställande direktör inte längre får vara det. Inspek-
tionen får då förordna en ersättare. Ersättarens uppdrag gäller till dess före-
taget har utsett en ny styrelseledamot eller verkställande direktör.

Det som sägs i första och tredje styckena om verkställande direktör ska

tillämpas även på en ställföreträdare för verkställande direktör.

5 §24 Finansinspektionen ska återkalla tillståndet för ett svenskt värde-
pappersinstitut, en börs eller en svensk clearingorganisation om

1. företaget har fått tillståndet genom att lämna falska uppgifter eller på

något annat otillbörligt sätt,

2. företaget inte inom ett år från det att tillstånd beviljades har börjat driva

sådan rörelse som tillståndet avser,

3. företaget har förklarat sig avstå från tillståndet,
4. företaget under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit

sådan rörelse som tillståndet avser, eller

5. när det är fråga om svenska aktiebolag som har beviljats tillstånd att

driva en reglerad marknad eller clearingverksamhet, bolagets egna kapital
understiger två tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet och bristen inte
har täckts inom tre månader från det att den blev känd för bolaget.

Om ett företags tillstånd ska återkallas på grund av sådana omständigheter

som avses i första stycket 3�5, får Finansinspektionen, innan tillståndet åter-
kallas, först pröva om det finns skäl att ingripa mot företaget enligt detta
kapitel och, om det finns sådana skäl, besluta om ett ingripande.

I de fall som avses i första stycket 1, 2, 4 och 5 får i stället varning med-

delas om det är tillräckligt.

Vid tillämpningen av första stycket 5 ska det egna kapitalet beräknas

enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551).

Om ett värdepappersinstituts eller en börs tillstånd återkallas, ska Finans-

inspektionen underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndig-
heten.

8 §25 Finansinspektionen får besluta att ett svenskt värdepappersinstitut,
en börs, en leverantör av datarapporteringstjänster eller en svensk clearing-
organisation ska betala en sanktionsavgift om företaget har meddelats beslut
om

� anmärkning eller varning enligt 1 §,
� återkallelse enligt 5 § första stycket 1, eller
� varning enligt 5 § första stycket 1 och 5 jämfört med tredje stycket.
Detsamma gäller om en leverantör av datarapporteringstjänster har med-

delats beslut om återkallelse enligt artikel 27e.1 b i förordningen om mark-
nader för finansiella instrument.


24 Senaste lydelse 2017:679.
25 Senaste lydelse 2017:679.

2020:1157

background image

SFS

12

9 §26 Sanktionsavgiften för ett svenskt värdepappersinstitut, en börs, en
leverantör av datarapporteringstjänster eller en svensk clearingorganisation
ska fastställas till högst det högsta av

1. ett belopp som per den 2 juli 2014 i kronor motsvarade fem miljoner

euro,

2. tio procent av företagets omsättning eller, i förekommande fall, mot-

svarande omsättning på koncernnivå närmast föregående räkenskapsår, eller

3. två gånger den vinst som företaget gjort till följd av regelöverträdelsen,

om beloppet går att fastställa.

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor.

Om överträdelsen har skett under företagets första verksamhetsår eller om
uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsätt-
ningen uppskattas.

För värdepappersinstitut får avgiften inte vara så stor att institutet därefter

inte uppfyller kraven i 8 kap. 3 § denna lag eller 6 kap. 1 § lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse.

Avgiften tillfaller staten.


17 §
27 Om någon driver sådan verksamhet som omfattas av denna lag eller
av förordningen om marknader för finansiella instrument utan att vara berät-
tigad till det, ska Finansinspektionen ingripa genom att förelägga denne att
upphöra med verksamheten eller genom beslut om sanktionsavgift enligt
bestämmelserna i detta kapitel. Detsamma gäller om någon i handel med
finansiella instrument använder beteckningen börs utan att ha tillstånd att
driva en reglerad marknad.

Om det är osäkert om denna lag eller förordningen om marknader för

finansiella instrument är tillämplig på en viss verksamhet, får inspektionen
förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om verk-
samheten som inspektionen behöver för att bedöma om så är fallet.

Ett föreläggande enligt denna paragraf som avser ett utländskt företag får

riktas mot såväl företaget som den som i Sverige är verksam för företagets
räkning.

26 kap.


2 §28 Om Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 3 kap. 1 §
första stycket, 4 kap. 4 § eller 12 kap. 2 § eller enligt artikel 27c i förord-
ningen om marknader för finansiella instrument inte meddelar beslut inom
sex månader från det att ansökan gavs in, ska inspektionen underrätta sökan-
den om skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av domstol
att ärendet onödigt uppehålls.

Om Finansinspektionen inte lämnar över en underrättelse som avses i

5 kap. 2 § första stycket till behörig myndighet inom tre månader från det att
underrättelsen togs emot och inte heller inom samma tid meddelar beslut
enligt tredje stycket samma paragraf, ska inspektionen underrätta sökanden
om skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av domstol att
ärendet onödigt uppehålls.

En begäran om en förklaring som avses i första eller andra stycket ska

göras hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten.


26 Senaste lydelse 2017:679.
27 Senaste lydelse 2017:679.
28 Senaste lydelse 2017:679.

2020:1157

background image

SFS

13

Om Finansinspektionen inte har meddelat ett beslut som avses i första

stycket inom sex månader från det att en förklaring har lämnats, ska ansökan
anses ha avslagits. Om en underrättelse som avses i andra stycket inte har
lämnats över inom tre månader från det att en förklaring har lämnats, ska
beslut enligt 5 kap. 2 § tredje stycket anses ha meddelats.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021 i fråga om 9 kap. 16 § och i

övrigt den 1 januari 2022.

2. �ldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraft-

trädandena.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna

(Finansdepartementet)

2020:1157