SFS 2020:1158 Lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

SFS2020-1158.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande

bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslu

t1 föreskrivs i fråga om lagen (2016:1306) med

kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

dels att 2 kap. 2 § och 5 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 2 b §, och närmast före

2 kap. 2 b § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.
2 §
Den som har skjutit upp offentliggörandet av insiderinformation ska
på begäran av Finansinspektionen lämna en förklaring till inspektionen
enligt artikel 17.4 tredje stycket i marknadsmissbruksförordningen om hur
villkoren för att skjuta upp offentliggörandet uppfylldes.

För emittenter vars finansiella instrument har tagits upp till handel endast

på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag finns ytterligare be-
stämmelser i artikel 17.4 fjärde stycket i marknadsmissbruksförordningen.

Insiderförteckningar
2 b §
En emittent vars finansiella instrument har tagits upp till handel på
en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i Sverige ska upprätta en
insiderförteckning enligt artikel 18.1 a i marknadsmissbruksförordningen.

5 kap.
2 §
Finansinspektionen ska ingripa mot den som har åsidosatt sina skyl-
digheter enligt marknadsmissbruksförordningen, genom att

1.

låta bli att inrätta och upprätthålla effektiva arrangemang, system och

förfaranden i enlighet med det som anges i artikel 16.1 eller 16.2, eller att
rapportera till Finansinspektionen i enlighet med det som anges där,

2.

låta bli att uppfylla det som anges om offentliggörande av insiderinfor-

mation till allmänheten i artikel 17.1, 17.2 och 17.8,

3.

låta bli att informera Finansinspektionen om ett försenat offentliggör-

ande i enlighet med det som anges i artikel 17.4, eller, trots begäran från
inspektionen, lämna en sådan skriftlig förklaring som avses i artikel 17.4
tredje eller fjärde stycket om att det har funnits förutsättningar för att skjuta
upp offentliggörandet,

4.

låta bli att upprätta, uppdatera eller bevara en insiderförteckning eller

att i övrigt uppfylla de krav som ställs i artikel 18.1�18.6,

1 Prop. 2020/21:24, bet. 2020/21:FiU14, rskr. 2020/21:75.

SFS

2020:1158

Publicerad
den

8 december 2020

background image

SFS

2020:1158

2

5. låta bli att till Finansinspektionen samt berörda företag eller organ som

avses i artikel 19.1 och 19.10 göra en anmälan om egna transaktioner i enlig-
het med det som anges i artikel 19.1, 19.2, 19.6 och 19.7, eller låta bli att
uppfylla informationsplikten enligt artikel 19.5 andra stycket,

6. låta bli att uppfylla informationsplikten eller skyldigheten att föra en

förteckning i enlighet med det som anges i artikel 19.5 första stycket,

7. genomföra transaktioner i strid med förbudet i artikel 19.11, eller
8. låta bli att uppfylla det som föreskrivs om investeringsrekommenda-

tioner eller annan information i artikel 20.1.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)