SFS 2020:1160 Förordning om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

SFS2020-1160.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:572) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 § och 6 kap. 1 § förordningen (2007:572)
om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

2 kap.
1 §
1 Finansinspektionen ska med hjälp av automatiserad behandling föra
ett register över värdepappersbolag, sådana utländska värdepappersföretag
som avses i 4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
och sådana leverantörer av datarapporteringstjänster som Finansinspek-
tionen har tillsyn över. �ndamålet med registret är att ge offentlighet åt den
information som ingår i registret.

6 kap.
1 §
2 Finansinspektionen får i fråga om lagen (2007:528) om värdepappers-
marknaden meddela föreskrifter om

1. vilka förhållanden som ska redovisas i ett sådant avtal som avses i

definitionen av anknutet ombud i 1 kap. 4 b §,

2. vilka som är anmälningsskyldiga enligt 1 kap. 15 § och vad en förteck-

ning enligt 1 kap. 16 § ska innehålla,

3. innehållet i en ansökan om tillstånd att driva värdepappersrörelse, en

reglerad marknad eller clearingverksamhet eller tillhandahålla datarapport-
eringstjänster,

4. vilka uppgifter, utöver vad som framgår av denna förordning, en an-

sökan, anmälan eller underrättelse ska innehålla samt vilka uppgifter som
samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen eller till Bolagsverket,

5. vilka krav som enligt 3 kap. 1 § första stycket 5 och 6 samt 24 kap. 3 §

andra stycket 1 ska ställas på den som ska ingå i styrelsen eller vara verk-
ställande direktör i ett värdepappersbolag, eller vara ersättare för någon av
dem och på styrelsen i dess helhet,

6. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 6 §,
7. innehållet i en verksamhetsplan enligt 3 kap. 11 §, 4 kap. 5 §, 5 kap. 1,

4 eller 8 §, 10 kap. 3 §, 12 kap. 8 § eller 19 kap. 11 §,

8. vad svenska värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag

ska iaktta enligt 6 kap. 1 § vid anmälan om registrering och kontroll av
anknutna ombud,

1 Senaste lydelse 2017:712.
2 Senaste lydelse 2018:2018.

SFS

2020:1160

Publicerad
den

8 december 2020

background image

2

SFS

2020:1160

9. vilka åtgärder ett värdepappersbolag ska vidta för att uppfylla de krav

på soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlinjer
och instruktioner som avses i 8 kap. 3�8 §§,

10. värdepappersbolags respektive börsers mångfaldspolicy vid tillsättan-

det av styrelse samt resurser för introduktion och utbildning av styrelse-
ledamöter,

11. de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut ska upprätta

och tillämpa enligt 8 kap. 9 §,

12. vilka system, resurser och rutiner ett värdepappersinstitut ska ha enligt

8 kap. 10 §,

13. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna

i 8 kap. 11 §,

14. de processer för produktgodkännande och översyn ett värdepappers-

institut ska ha enligt 8 kap. 13 §,

15. den information ett värdepappersinstitut ska lämna enligt 8 kap. 14 §

första stycket,

16. de arrangemang ett värdepappersinstitut ska ha för att få information

och för att förstå egenskaperna hos finansiella instrument och den fastställda
målgruppen för instrumenten enligt 8 kap. 14 § andra stycket,

17. de arrangemang ett värdepappersinstitut som distribuerar finansiella

instrument ska ha för urvalet av finansiella instrument och tjänster som
erbjuds eller rekommenderas till kunder,

18. kraven för bedömning av kunskap och kompetens enligt 8 kap. 15 §,
19. dokumentation enligt 8 kap. 16 § och hur lång tid dokumentation ska

sparas enligt 8 kap. 20 §,

20. övervakning av handeln och kursbildningen enligt 8 kap. 21 § och

13 kap. 7 §,

21. vad en återhämtningsplan enligt 8 a kap. 2 § och en koncernåterhämt-

ningsplan enligt 8 a kap. 3 § ska innehålla, när planerna ska upprättas och
hur ofta de ska uppdateras,

22. vad det beslut som styrelsen i det stödgivande företaget fattar enligt

8 b kap. 8 § ska innehålla,

23. offentliggörandet av information enligt 8 b kap. 16 §,
24. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna

i 9 kap. 1 §,

25. på vilket sätt information enligt 9 kap. 19 § ska lämnas till kunderna,
26. kriterierna för att bedöma vilka ersättningar och förmåner ett värde-

pappersinstitut får lämna till eller ta emot av någon annan än kunden samt
vilka uppgifter som ska lämnas till kunden om ersättningar och förmåner
som institutet lämnar till eller tar emot av någon annan än kunden enligt
9 kap. 21 §,

27. tidpunkt, omfattning och riktlinjer för återbetalning till kunden av

mottagna ersättningar eller förmåner enligt 9 kap. 22 § första stycket,

28. kriterierna för att bedöma vilka icke-monetära förmåner ett värde-

pappersinstitut får ta emot och behålla när det tillhandahåller investerings-
rådgivning på oberoende grund eller portföljförvaltning enligt 9 kap. 22 §
andra stycket,

29. villkoren för att ett värdepappersinstitut ska få ta emot investerings-

analyser från en tredjepart utan att det är att betrakta som en ersättning eller
förmån enligt 9 kap. 21 eller 22 §,

30. undantag från skyldigheten att offentliggöra en order enligt 9 kap.

39 §,

31. hantering av finansiella instrument enligt 9 kap. 40 §,
32. hantering av medel enligt 9 kap. 41 §,

background image

3

SFS

2020:1160

33. mottagande av medel på konto samt bolagets eller företagets system

för hantering av vissa uppgifter enligt 9 kap. 42 §,

34. vilka åtgärder ett värdepappersinstitut ska vidta för att säkerställa att

det följer förbudet i 9 kap. 43 §,

35. vilka begränsningar som ska gälla vid ställande av säkerhet enligt

9 kap. 44 § tredje meningen,

36. vilka uppgifter som ska antecknas i en förteckning enligt 9 kap. 45 §

fjärde stycket,

37. den informationsplikt som enligt 11 kap. 6 § gäller för utgivare av

vissa överlåtbara värdepapper som handlas på en handelsplattform,

38. storleken av aktiekapitalet, summan av gjorda medlemsinsatser och

förlagsinsatser samt kravet på startkapital enligt 12 kap. 7 §,

39. handelsregler för en reglerad marknad i fråga om aktiebolags förvärv

och överlåtelse av egna aktier vid den reglerade marknaden,

40. disciplinnämnd och handläggningen av disciplinärenden enligt

13 kap.,

41. övervakningen av deltagarna i handeln på en reglerad marknad,
42. den informationsplikt som enligt 15 kap. gäller för emittenter av över-

låtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller
för vilka ansökan om upptagande till handel lämnats in,

43. börsens övervakning enligt 15 kap. 9 §,
44. villkoren för inregistrering enligt 15 kap. 12 §,
45. kvantitativa tröskelvärden (positionslimiter) för den nettoposition

som en fysisk eller juridisk person får inneha i råvaruderivat som handlas på
en handelsplats och OTC-kontrakt som ekonomiskt motsvarar dessa enligt
15 a kap. 1�4 §§,

46. vad som krävs för att bestämmelser om års- och koncernredovisning

samt halvårsrapport som finns i en offentlig reglering i en stat utanför EES
ska få tillämpas enligt 16 kap. 11 § första stycket,

47. övervakningen av regelbunden finansiell information vid ett övervak-

ningsorgan som avses i 16 kap. 12 §,

48. innehållet, omfattningen och fullgörandet av sådan rapportering som

avses i 16 kap. 15 §,

49. hur och på vilket språk sådan information som avses i 17 kap. 1 § ska

offentliggöras,

50. hur information ska lämnas till Finansinspektionen enligt 17 kap. 3 §,
51. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses

i 18 kap. 8 § ska anses motsvara bestämmelserna i 18 kap. 3�6 §§,

52. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses

i 18 kap. 9 § ska anses motsvara bestämmelserna i 18 kap. 10�12 §§,

53. storleken av aktiekapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser

och förlagsinsatser enligt 19 kap. 8 §,

54. vad en clearingorganisation ska iaktta i fråga om it-verksamhet och

informationssäkerhet för att tillgodose de säkerhetskrav som är förenade
med verksamheten enligt 20 kap. 1 § första stycket,

55. säkerhetskravet enligt 20 kap. 3 och 4 §§,
56. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt

23 kap. 2 § första och andra styckena och när upplysningarna ska lämnas,

57. att vissa uppgifter som enligt 23 kap. 2 § första stycket ska lämnas till

Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,

58. hur skyldigheten att lämna uppgifter till Finansinspektionen enligt

23 kap. 3 § och artikel 26.6 i kommissionens delegerade förordning (EU)
2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor

background image

4

SFS

2020:1160

för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av
det direktivet ska fullgöras,

59. vilka värdepappersbolag som ska upprätta register som avses i 23 kap.

3 d §, vad registren ska innehålla och när värdepappersbolagen ska ge in
registren för olika typer av avtal,

60. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser,

clearingorganisationer och sådana utländska företag som har tillstånd att
driva en reglerad marknad från filial i Sverige, och

61. produktingripande enligt artikel 42 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 600/2014.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)