SFS 2020:1161 Lag om ändring i tullagen (2016:253)

SFS2020-1161.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i tullagen (2016:253)

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 2 § tullagen (2016:253) ska ha
följande lydelse.

2 kap.
2 §
Mervärdesskatt som avses i 1 § första stycket ska inte tas ut enligt
denna lag utan i enlighet med skatteförfarandelagen (2011:1244), om
deklaranten eller, om deklaranten är ett ombud, den för vars räkning
ombudet handlar är registrerad till mervärdesskatt i Sverige vid tidpunkten
för beslutet om fastställande av tull och

1. agerar i egenskap av beskattningsbar person enligt mervärdes-

skattelagen (1994:200) vid importen eller införseln, eller

2. är en juridisk person som inte agerar i egenskap av beskattningsbar

person enligt mervärdesskattelagen vid importen eller införseln.

Det som sägs om beskattningsunderlag i 1 § gäller även i de fall som avses

i första stycket.

Vid tillämpning av det särskilda förfarandet för mervärdesskatt vid import

i 27�29 §§ lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för
distansförsäljning av varor och för tjänster ska mervärdesskatt alltid tas ut
enligt 1 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt för

vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:122, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.

SFS

2020:1161

Publicerad
den

9 december 2020