SFS 2020:1163 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

SFS2020-1163.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid

import, m.m.

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1994:1551) om frihet
från skatt vid import, m.m.3

dels att 2 kap. 4 a § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 3 och 4 §§ och 3 kap. 6 § ska ha följande lydelse.

2 kap.
3 §
4 Rätt till frihet från skatt vid import enligt 2 § föreligger inte om den
importerade varan utgörs av

1. kapitalvaror och annan utrustning som importeras i samband med att

verksamhet överförs från tredjeland till unionen,

2. undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel, veten-

skapliga instrument och apparater i andra fall än dem som anges i 7 eller 8 §,

3. skattemärken eller liknande bevis på betalning av skatt eller avgift i

tredjeland,

4. proviant för järnvägståg,
5. alkoholhaltiga produkter eller tobaksvaror i en försändelse från en

privatperson till en annan privatperson, eller

6. försändelser av ringa värde enligt artikel 23 i rådets förordning (EG) nr

1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskaps-
system för tullbefrielse (kodifierad version).

4 §5 Frihet från mervärdesskatt vid import ska medges för

1. varor som levereras till fartyg som används på öppna havet och fraktar

passagerare mot betalning eller används för handels-, industri- eller
fiskeriverksamhet eller till luftfartyg i utrikes trafik, för sådana ändamål som
medför att skatt inte ska tas ut enligt 5 kap. 3 a § första stycket 4, 4 a eller 5
mervärdesskattelagen (1994:200), och

2. varor av de slag som avses i 4 § andra stycket lagen (1999:445) om

exportbutiker och som levereras för försäljning i sådan butik.

1 Prop. 2019/20:122, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.

2 Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för

mervärdesskatt, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2017/2455 och rådets direktiv (EU)

2019/1995.

3 Senaste lydelse av 2 kap. 4 a § 2008:1413.

4 Senaste lydelse 2011:284.

5 Senaste lydelse 2017:1197.

SFS

2020:1163

Publicerad
den

9 december 2020

background image

2

SFS

2020:1163

3 kap.
6 §
6 Beloppen för skattefrihet fastställs för varje år som de belopp i kronor
som motsvarar beloppen i 5 § enligt den växelkurs som gäller första arbets-
dagen i oktober året före det år beloppen ska tillämpas. Beloppen avrundas
till närmaste högre hundratal kronor. Föregående års belopp ska fortsätta att
gälla om de är högre än de belopp som annars skulle gälla eller om ändringen
skulle vara mindre än 5 procent.

Tullverket ska publicera gällande belopp uttryckta i svenska kronor i

Tullverkets författningssamling.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt för

vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

6 Senaste lydelse 2008:1413.