SFS 2020:1166 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2020-1166.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen
(1999:1229)2

dels att 11 kap. 22 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 67 kap. 46–48 §§ och närmast

före 46–48 §§ nya rubriker av följande lydelse.

11 kap.
22 §
3 Experter, forskare eller andra nyckelpersoner ska inte ta upp sådan
del av lön, arvode eller liknande ersättning eller förmån och sådana
ersättningar för utgifter som avses i 23 §, om arbetet avser

1. specialistuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå

att det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom landet,

2. kvalificerade forsknings- eller utvecklingsuppgifter med sådan inriktning

eller på sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att
rekrytera inom landet, eller

3. företagsledande uppgifter eller andra uppgifter som medför en nyckel-

position i ett företag.

Första stycket gäller bara om
– arbetsgivaren hör hemma i Sverige eller är ett utländskt företag med fast

driftställe i Sverige,

– arbetstagaren inte är svensk medborgare,
– arbetstagaren inte varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige någon

gång under de fem kalenderår som föregått det kalenderår då arbetet
påbörjas, och

– vistelsen i Sverige är avsedd att vara högst fem år.
Vid tillämpning av första stycket ska villkoren anses uppfyllda för en

arbetstagare, om lön och annan ersättning för arbetet i Sverige per månad
överstiger två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjas.

Denna paragraf tillämpas under högst fem år räknat från den dag vistelsen

i Sverige påbörjades.

1 Prop. 2020/21:37, bet. 2020/21:SkU14, rskr. 2020/21:96.
2 Lagen omtryckt 2008:803.
3 Senaste lydelse 2011:1271.

SFS

2020:1166

Publicerad
den

9 december 2020

background image

2

SFS

2020:1166

67 kap.
Skattereduktion för förvärvsinkomster
Vilka som kan få skattereduktion
46 § De som är obegränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret har
rätt till skattereduktion för förvärvsinkomster om den beskattningsbara
förvärvsinkomsten är högre än 40 000 kronor.

Sådan rätt till skattereduktion har också de som är begränsat skattskyldiga

enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 3, om deras överskott av förvärvs-
inkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som
uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Skattereduktionens storlek
47 § Skattereduktion enligt 46 § ska uppgå till 1 500 kronor, om inte annat
följer av andra stycket.

För personer som har en beskattningsbar förvärvsinkomst mellan

40 000 kronor och 240 000 kronor ska skattereduktionen uppgå till
0,75 procent av skillnaden mellan den beskattningsbara förvärvsinkomsten
och 40 000 kronor.

Obegränsat skattskyldiga under del av beskattningsåret
48 § De som är obegränsat skattskyldiga bara under en del av
beskattningsåret har rätt till skattereduktion enligt 46 § med en tolftedel av
den skattereduktion som skulle ha tillgodoförts dem om de varit obegränsat
skattskyldiga under hela beskattningsåret, för varje kalendermånad eller del
därav under vilken de är obegränsat skattskyldiga.

Om de skattskyldigas överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i

andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott
av förvärvsinkomster i Sverige, ska dock bestämmelserna i 46 § tillämpas
utan de begränsningar som anges i första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. De nya bestämmelserna i 67 kap. tillämpas första gången för det

beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.

3. Den nya bestämmelsen i 11 kap. 22 § tillämpas första gången för

vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 maj 2020.

4. Om vistelsen i Sverige enligt punkt 3 påbörjas efter den 31 maj 2020

och skattelättnad har beviljats före den 1 januari 2021 får beslutets
giltighetstid efter ansökan förlängas till att avse fem år från ankomsten till
Sverige. Ansökan om förlängd giltighetstid får göras av arbetsgivaren eller
arbetstagaren och ska ha kommit in till Forskarskattenämnden senast den
31 mars 2021.

5. Vid beslut om förlängd giltighetstid enligt punkt 4 är Forskarskatte-

nämnden beslutsför med ordföranden eller vice ordföranden ensam.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)