SFS 2020:1167 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2020-1167.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 3 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska ha följande lydelse.

12 kap.
3 §
2 De allmänna skattetabellerna ska grundas på att

1. inkomsten är oförändrad under kalenderåret,
2. mottagaren bara kommer att beskattas för den inkomst som anges i

tabellen,

3. mottagaren inte ska betala någon annan skatt eller avgift än
a) kommunal inkomstskatt,
b) statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster,
c) begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144),
d) avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
e) avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat tros-

samfund, och

f) public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio

och tv i allmänhetens tjänst,

4. mottagaren inte kommer att medges något annat avdrag än grundavdrag

vid beskattningen, och

5. mottagaren kommer att medges skattereduktion för
a) allmän pensionsavgift och arbetsinkomst enligt 67 kap. 4�9 §§ inkomst-

skattelagen (1999:1229),

b) sjukersättning och aktivitetsersättning enligt 67 kap. 9 a § inkomst-

skattelagen, eller

c) förvärvsinkomster enligt 67 kap. 46�48 §§ inkomstskattelagen.
Tabellerna ska också ange skatteavdraget för
1. den som är född 1938 eller senare och inte är skyldig att betala allmän

pensionsavgift enligt 67 kap. 4 § inkomstskattelagen, och

2. den som inte har rätt till skattereduktion för arbetsinkomst enligt

67 kap. 5�9 §§ inkomstskattelagen.

Bestämmelserna i första stycket ska också tillämpas för den som är född

1937 eller tidigare och har rätt till skattereduktion för arbetsinkomst enligt
67 kap. 5�9 §§ eller för förvärvsinkomster enligt 67 kap. 46�48 §§ inkomst-
skattelagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

1 Prop. 2020/21:37, bet. 2020/21:SkU14, rskr. 2020/21:96.
2 Senaste lydelse 2018:1896.

SFS

2020:1167

Publicerad
den

9 december 2020

background image

2

SFS

2020:1167

2. Lagen tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter

den 31 december 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Linda Bolund Thornell
(Finansdepartementet)