SFS 2020:1168 Lag om ändring i lagen (2020:1068) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2020-1168.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2020:1068) om ändring i

inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 11 § och 67 kap. 1 och 2 §§
inkomstskattelagen (1999:1229) i stället för lydelsen enligt lagen
(2020:1068) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

1 kap.
11 §
Bestämmelser om hur skatten ska beräknas finns i 65 kap.

Bestämmelser om beräkning av skatt på ackumulerad inkomst finns i

66 kap.

Bestämmelser om skattereduktion för underskott av kapital, arbetsinkomst

(jobbskatteavdrag), sjukersättning och aktivitetsersättning, förvärvsinkomst,
boende i vissa områden (regional skattereduktion), allmän pensionsavgift,
sjöinkomst, hushållsarbete, installation av grön teknik, gåva och mikro-
produktion av förnybar el finns i 67 kap.

67 kap.
1 §
I detta kapitel finns bestämmelser om skattereduktion för fysiska
personer i 2�48 §§ och för juridiska personer i 2 och 27�33 §§.

Skattereduktion ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.

2 § Skattereduktion ska göras för sjöinkomst, allmän pensionsavgift,
arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), sjukersättning och aktivitetsersättning,
förvärvsinkomst, boende i vissa områden (regional skattereduktion),
underskott av kapital, hushållsarbete, installation av grön teknik, gåva och
mikroproduktion av förnybar el i nu nämnd ordning.

Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt

som beräknats enligt 65 kap., mot statlig fastighetsskatt enligt lagen
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift
enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion
enligt 5�9 d, 34, 35 och 46�48 §§ ska dock räknas av endast mot kommunal
inkomstskatt.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:37, bet. 2020/21:SkU14, rskr. 2020/21:96.

SFS

2020:1168

Publicerad
den

9 december 2020