SFS 2020:1172 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

SFS2020-1172.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver1 att 7 kap. 2 § avfallsförordningen (2020:614) ska ha
följande lydelse.

7 kap.
2 §
Den som yrkesmässigt samlar in kommunalt avfall ska senast den
28 februari varje år lämna information till kommunen om det avfall som
insamlaren har samlat in i kommunen under föregående kalenderår. Infor-
mationen ska innehålla uppgifter om avfallets sammansättning, ursprung
och vikt i kilogram.

Första stycket gäller inte uppgifter om sådant avfall som omfattas av

förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, förord-
ningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper, förordningen
(2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar eller förord-
ningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och
om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2018/851.

SFS

2020:1172

Publicerad
den

10 december 2020