SFS 2020:1173 Lag om vissa utsläpp av växthusgaser

SFS2020-1173.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om vissa utsläpp av växthusgaser

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

Lagens syfte och innehåll
1 §
Denna lag syftar till att främja kostnadseffektiva och ekonomiskt
effektiva minskningar av utsläppen av växthusgaser.

Lagen kompletterar EU-förordningar som har antagits med stöd av Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett
system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om
ändring av rådets direktiv 96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2018/410 (utsläppshandelsdirektivet).

Ordförklaringar
2 §
I denna lag avses med

utsläpp av växthusgaser: frigörande i atmosfären av koldioxid, dikväve-

oxid eller perfluorkolväten från en eller flera källor belägna inom en anlägg-
ning eller från ett luftfartyg,

ton koldioxidekvivalenter: ett ton koldioxid eller den mängd dikväveoxid

eller perfluorkolväten som medför en lika stor klimatpåverkan som utsläpp
av ett ton koldioxid, och

utsläppsrätt: en rätt att släppa ut ett ton koldioxidekvivalenter under en

fastställd period i enlighet med denna lag och föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen.

3 § Med anläggning avses i denna lag en fast teknisk enhet där det bedrivs
en eller flera verksamheter som ger upphov till utsläpp av växthusgaser som
kräver tillstånd enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag,
liksom all annan därmed direkt förknippad verksamhet som är tekniskt
knuten till de verksamheter som bedrivs på platsen och som kan påverka
utsläpp och föroreningar.

4 § Med flygverksamhet avses i denna lag en eller flera flygningar med
luftfartyg som ger upphov till utsläpp av växthusgaser och som

1. avgår från eller ankommer till en flygplats inom Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet eller i ett sådant annat tredjeland med vilket Euro-

1 Prop. 2020/21:27, bet. 2020/21:MJU4, rskr. 2020/21:84.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för
handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG,
i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/410.

SFS

2020:1173

Publicerad
den

11 december 2020

background image

2

SFS

peiska unionen har ett avtal om ömsesidigt erkännande av utsläppsrätter
enligt artikel 25 i utsläppshandelsdirektivet, eller

2. omfattas av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1603 av

den 18 juli 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/87/EG vad gäller åtgärder som antagits av Internationella
civila luftfartsorganisationen för övervakning, rapportering och verifiering
av utsläpp för att genomföra en global marknadsbaserad åtgärd.

5 § Med verksamhetsutövare avses i denna lag varje fysisk eller juridisk
person som

1. driver en verksamhet eller innehar en anläggning eller som på annat sätt

har rätt att fatta avgörande ekonomiska beslut om verksamhetens eller
anläggningens tekniska drift, eller

2. äger ett luftfartyg som ingår i en flygverksamhet, om den som bedriver

flygverksamheten inte kan identifieras.

6 § I denna lag avses med

utsläppsrapport: en sådan skriftlig rapport som avses i artikel 68 i kom-

missionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 av den 19 december
2018 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och om ändring av
kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 (övervaknings- och rappor-
teringsförordningen),

övervakningsplan: en sådan skriftlig redogörelse som avses i artikel 12 i

övervaknings- och rapporteringsförordningen, och

rapport om verksamhetsnivå: en sådan skriftlig rapport som avses i

artikel 3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1842 av den
31 oktober 2019 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller ytterligare åtgärder i samband med
justeringar av gratis tilldelning av utsläppsrätter på grund av förändringar av
verksamhetsnivå.

Tillstånd
7 §
Regeringen får meddela föreskrifter om att det ska krävas tillstånd för
att släppa ut växthusgaser från en anläggning och vad en ansökan om till-
stånd ska innehålla.

8 § Frågor om tillstånd för att släppa ut växthusgaser prövas av en till-
ståndsmyndighet efter ansökan av verksamhetsutövaren.

Den myndighet som regeringen bestämmer är tillståndsmyndighet.


9 § Tillståndsmyndigheten får återkalla ett tillstånd för att släppa ut växt-
husgaser, om

1. verksamhetsutövaren inte har följt ett tillståndsvillkor och avvikelsen

är av allvarlig art,

2. verksamhetsutövaren allvarligt åsidosätter det som är föreskrivet om

rapportering eller överlämnande av utsläppsrätter,

3. de tillstånd som behövs enligt miljöbalken eller äldre miljölagstiftning

saknas,

4. tillståndet ersätts med ett nytt tillstånd, eller
5. verksamheten inte kräver tillstånd för att släppa ut växthusgaser.

2020:1173

background image

3

SFS

10 § Om det behövs för att uppfylla Sveriges förpliktelser till följd av med-
lemskapet i Europeiska unionen, får tillståndsmyndigheten återkalla ett till-
stånd för att släppa ut växthusgaser eller ändra eller upphäva villkor i ett
sådant tillstånd.

Flygverksamhet
11 §
Regeringen får meddela föreskrifter om att det ska krävas en över-
vakningsplan för att bedriva flygverksamhet.

Anmälan av ändringar
12 §
Regeringen får meddela föreskrifter om att verksamhetsutövaren ska
anmäla ändringar av verksamheten.

Utsläppsrätter
13 §
Regeringen får meddela föreskrifter om att följande utsläpp ska
täckas av utsläppsrätter:

1. utsläpp av växthusgaser från anläggningar med stöd av ett tillstånd,

eller

2. utsläpp av koldioxid från flygverksamhet.


14 § Utsläppsrätter får, efter ansökan, tilldelas en verksamhetsutövare som

1. har tillstånd till utsläpp av växthusgaser, för en anläggning som om-

fattas av tillståndet, eller

2. driver sådan flygverksamhet som avses i 4 § 1, för den verksamhet som

omfattas av en övervakningsplan.

15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela ytterligare föreskrifter om tilldelning av utsläppsrätter.

16 § Verksamhetsutövaren för en anläggning ska överlämna det antal
utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från verksamheten.
Detsamma gäller en verksamhetsutövare för en sådan flygverksamhet som
avses i 4 § 1 och som ska omfattas av en övervakningsplan.

17 § Regeringen får meddela föreskrifter om

1. utfärdande och återlämnande av utsläppsrätter, och
2. undantag från skyldigheten att överlämna utsläppsrätter enligt 16 §.
Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om skyldigheten att över-

lämna utsläppsrätter.

18 § En utsläppsrätt får överlåtas till fysiska och juridiska personer i Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet och i ett tredjeland där sådana ut-
släppsrätter har erkänts i enlighet med artikel 25 i utsläppshandelsdirektivet.

Konto och registrering i unionsregistret
19 §
Bestämmelser om kontoföring i ett unionsregister av utsläppsrätter
finns i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1122 av den 12 mars
2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG
vad gäller unionsregistrets funktion (registerförordningen).

Den myndighet som regeringen bestämmer är nationell administratör

(kontoföringsmyndighet) enligt artikel 7.1 i registerförordningen.

2020:1173

background image

4

SFS

20 § Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument ska inte tillämpas på kontoföring av utsläppsrätter.

21 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om förfarandet för att

1. ansöka om att öppna ett konto i unionsregistret, och
2. registrera ombud, kontrollörer och transaktioner enligt registerförord-

ningen.

22 § Regeringen får meddela föreskrifter om

1. rättelser av uppgifter i unionsregistret, och
2. avstängningar av tillträdesrätt till konto i unionsregistret.


23 § Den som drabbats av skada till följd av ett fel som rättats enligt före-
skrift som har meddelats med stöd av 22 § har rätt till ersättning av staten,
om rättelsen avser en felregistrering som gjorts av kontoföringsmyndig-
heten.

Ersättning lämnas dock inte om den skadelidande med hänsyn till felets

art eller andra omständigheter borde ha insett att det förekommit fel.

24 § En kontoinnehavare ska, med de begränsningar som framgår av
kontot, anses ha rätt att förfoga över de utsläppsrätter som finns registrerade
på innehavarens konto.

Övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp
25 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. skyldighet att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser,
2. verifiering av uppgifter, och
3. ackreditering av kontrollörer.

Avgifter för myndigheters verksamhet
26 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter för myndigheters kostnader för prövning,
kontoföring och tillsyn enligt

1. denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, eller
2. EU-förordningar som har antagits med stöd av utsläppshandelsdirektivet.

Tillsyn
27 §
Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten)
utövar tillsyn över att denna lag, EU-förordningar som har antagits med stöd
av utsläppshandelsdirektivet och föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen och EU-förordningarna följs.

28 § Verksamhetsutövaren ska på begäran av tillsynsmyndigheten ge
myndigheten de upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen.

29 § Om det finns anledning att anta att den som omfattas av tillsynen,
eller i förekommande fall dennes ställföreträdare, har begått brott, får denne
inte föreläggas vid vite att medverka i utredningen av en fråga som har sam-
band med det misstänkta brottet.

2020:1173

background image

5

SFS

30 § Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för att
den som har skyldigheter enligt föreskrifter som omfattas av tillsynen ska
fullgöra dessa. Ett föreläggande får förenas med vite.

31 § Tillsynsmyndigheten har, om det behövs för tillsynen, rätt att få till-
träde till

1. anläggningar,
2. luftfartyg som ingår i en flygverksamhet, och
3. områden som hör till sådana anläggningar eller luftfartyg, dock inte

bostäder.

Polismyndigheten ska ge tillsynsmyndigheten den hjälp som behövs för

tillträdet.

Hjälp får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver användas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.


32 § Tillsynsmyndigheten ska skyndsamt anmäla överträdelser av lagen
eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen till Polismyndig-
heten eller Åklagarmyndigheten, om det finns anledning att anta att ett brott
har begåtts.

Straff
33 §
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet utan tillstånd driver en verk-
samhet som medför utsläpp av växthusgaser från en anläggning och därmed
bryter mot föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 7 §, ska
dömas för otillåtet utsläpp av växthusgaser till böter eller fängelse i högst
två år.

För otillåtet utsläpp av växthusgaser döms även den verksamhetsutövare

för en flygverksamhet som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot före-
skrifter som regeringen har meddelat med stöd av 11 § om krav på en över-
vakningsplan.

34 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet lämnar en oriktig eller vilse-
ledande uppgift i en ansökan om ett tillstånd som krävs enligt föreskrifter som
regeringen har meddelat med stöd av 7 § ska, om åtgärden innebär risk för att
tillstånd ges på felaktiga grunder, dömas för försvårande av tillstånds-
prövning
till böter eller fängelse i högst två år.

35 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet lämnar en oriktig eller vilse-
ledande uppgift i en utsläppsrapport ska dömas för försvårande av kontroll
av växthusgasutsläpp
till böter eller fängelse i högst två år.

36 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet inte anmäler ändringar i de
fall anmälningsskyldighet finns enligt föreskrifter som regeringen har med-
delat med stöd av 12 § ska dömas för brott mot anmälningsskyldighet till
böter eller fängelse i högst två år.

37 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet lämnar en oriktig eller
uppenbart vilseledande uppgift i en ansökan om tilldelning av utsläppsrätter
ska, om åtgärden innebär risk för att ett för stort antal utsläppsrätter tilldelas,

2020:1173

background image

6

SFS

dömas för försvårande av utsläppsrättstilldelning till böter eller fängelse i
högst två år.

För försvårande av utsläppsrättstilldelning döms även den som med upp-

såt eller av oaktsamhet lämnar en oriktig eller uppenbart vilseledande upp-
gift i en rapport om verksamhetsnivå, om åtgärden innebär risk för att ett för
stort antal utsläppsrätter tilldelas.

38 § Om en gärning som avses i 34–37 §§ är ringa döms det inte till
ansvar.

39 § Till ansvar enligt denna lag döms det inte om ansvar för gärningen
kan dömas ut enligt brottsbalken.

40 § Om ett vitesföreläggande har överträtts och överträdelsen ligger till
grund för en ansökan om att döma ut vitet, döms det inte till ansvar enligt
denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet.

Förseningsavgift och sanktionsavgift
41 §
Regeringen får meddela föreskrifter om att en förseningsavgift eller
sanktionsavgift ska betalas av den som åsidosätter bestämmelser i

1. denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, eller
2. EU-förordningar som har antagits med stöd av utsläppshandelsdirektivet.

Verksamhetsförbud för flygverksamhet
42 §
Regeringen får meddela föreskrifter om sådana verksamhetsförbud
som avses i artikel 16.10 i utsläppshandelsdirektivet.

Offentliggörande av en verksamhetsutövares namn
43 §
Regeringen får meddela föreskrifter om att tillsynsmyndigheten ska
offentliggöra namnet på en verksamhetsutövare som inte överlämnat till-
räckligt många utsläppsrätter enligt 16 §.

Överklagande
44 §
Beslut enligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen eller enligt de EU-förordningar som har antagits med stöd av
utsläppshandelsdirektivet får överklagas till mark- och miljödomstolen.

45 § Bestämmelser om överklagande av mark- och miljödomstolens
domar och beslut finns i 1 kap. 2 § första stycket och 5 kap. lagen (2010:921)
om mark- och miljödomstolar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Genom lagen upphävs lagen (2004:1199) om handel med utsläpps-

rätter.

3. Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om tillsyn av sådana

utsläpp av växthusgaser som har skett före utgången av 2020 och åter-
lämnande samt överlämnande av utsläppsrätter för sådana utsläpp.

4. Den upphävda lagen gäller fortfarande för deltagande i och tillgodo-

räknande av utsläppsminskningar från de projektbaserade mekanismerna i
Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatföränd-
ringar under den andra åtagandeperioden i Kyotoprotokollet, dock längst till
dess att avräkningen för den andra åtagandeperioden har gjorts.

2020:1173

background image

7

SFS

5. Tillstånd, villkor, förelägganden och övriga beslut som har meddelats

enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter eller enligt före-
skrifter som har meddelats med stöd av den lagen ska anses meddelade enligt
motsvarande bestämmelser i denna lag eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av denna lag.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

ISABELLA LÖVIN

(Miljödepartementet)

2020:1173