SFS 2020:1176 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

SFS2020-1176.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 a kap. 1 § lagen (1994:1776) om
skatt på energi ska ha följande lydelse.

6 a kap.
1 §
2 Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande
fall med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt
enligt följande, om inte annat anges.

�ndamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse
från
energi-
skatt

Befrielse
från
koldioxid-
skatt

Befrielse
från
svavel-
skatt

1. Förbrukning

a) för annat ändamål än
som motorbränsle eller
som bränsle för upp-
värmning

100
procent

100
procent

100
procent

b) i metallurgiska pro-
cesser under förutsätt-
ning att det ingående
materialet genom upp-
värmning i ugnar för-
ändras kemiskt eller dess
inre fysikaliska struktur
förändras eller bibehålls i
skänkar eller liknade kärl

100
procent

100
procent

100
procent

1 Prop. 2020/21:27, bet. 2020/21:MJU4, rskr. 2020/21:84.
2 Senaste lydelse 2019:491.

SFS

2020:1176

Publicerad
den

11 december 2020

background image

2

SFS

2020:1176

�ndamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse
från
energi-
skatt

Befrielse
från
koldioxid-
skatt

Befrielse
från
svavel-
skatt

c) i annat fall än som
avses i a eller b, då
bränslet i en och samma
process används både
som bränsle för upp-
värmning och för annat
ändamål än som motor-
bränsle eller bränsle för
uppvärmning

100
Procent

100
procent

100
procent

2. Förbrukning i tåg eller
annat spårbundet färd-
medel

Bensin,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100
procent

100
procent

100
procent

3. Förbrukning i skepp,
när skeppet inte används
för privat ändamål

Bensin,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100
procent

100
procent

100
procent

4. Förbrukning i båt för
vilken medgivande
lämnats enligt 2 kap. 9 §
eller för vilken fiske-
licens som inte är
begränsad till fiske
enbart i enskilt vatten
meddelats enligt
fiskelagen (1993:787),
när båten inte används
för privat ändamål

Bensin,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100
procent

100
procent

100
procent

5. Förbrukning i

a) luftfartyg, när luftfar-
tyget inte används för
privat ändamål

Andra
bränslen än
flygfotogen
(KN-nr
2710 19 21)

100
procent

100
procent

100
procent

b) luftfartygsmotorer i
provbädd eller liknande
anordning

Andra bräns-
len än
flygbensin
(KN-nr
2710 11 31)
och flygfoto-
gen

100
procent

100
procent

100
procent

background image

3

SFS

2020:1176

�ndamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse
från
energi-
skatt

Befrielse
från
koldioxid-
skatt

Befrielse
från
svavel-
skatt

6. Förbrukning vid fram-
ställning av energi-
produkter eller andra
produkter för vilka
skatteplikt har inträtt för
tillverkaren

100
procent

100
procent

100
procent

7. Förbrukning för fram-
ställning av skattepliktig
elektrisk kraft

Bränsle som
avses i
2 kap. 1 §
första
stycket 3 b

100
procent

100
procent

�

8. �

�

�

�

9. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning för
annat ändamål än drift
av motordrivna fordon
vid tillverknings-
processen i industriell
verksamhet

Bensin,
råtallolja,
bränsle som
avses i
2 kap. 1 §
första
stycket 3 b

a) i en anläggning för
vilken utsläppsrätter ska
överlämnas enligt 16 §
lagen (2020:1173) om
vissa utsläpp av växt-
husgaser

70
procent

100
procent

�

b) i andra fall än som
avses under a

70
procent

�

�

10. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning för
annat ändamål än drift
av motordrivna fordon i
yrkesmässig vatten-
bruksverksamhet, dock
inte förbrukning i skepp
eller båt

Bensin,
råtallolja,
bränsle som
avses i
2 kap. 1 §
första
stycket 3 b

70
procent

�

�

11. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning för
annat ändamål än drift av
motordrivna fordon i
yrkesmässig jordbruks-
eller skogsbruksverk-
samhet, dock inte för-
brukning i skepp eller båt

Bensin,
råtallolja,
bränsle som
avses i
2 kap. 1 §
första
stycket 3 b

70
Procent

�

�

background image

4

SFS

2020:1176

�ndamål

Bränsle
som inte
ger
befrielse

Befrielse
från
energi-
skatt

Befrielse
från
koldioxid-
skatt

Befrielse
från
svavel-
skatt

12. Om skattebefrielse inte
följer av tidigare punkter,
förbrukning i sodapannor
eller i lutpannor

�

�

100
procent

13. �

�

�

�

�

14. �

�

�

�

�

15. �

�

�

�

�

16. Förbrukning i processer
för framställning av andra
mineraliska ämnen än
metaller under förutsättning
att det ingående materialet
genom uppvärmning i
ugnar förändras kemiskt
eller dess inre fysikaliska
struktur förändras

100
procent

100
procent

100
procent

17. Om skattebefrielse inte
följer av tidigare punkter,
förbrukning för framställ-
ning av värme i en anlägg-
ning för vilken utsläpps-
rätter ska överlämnas
enligt 16 § lagen om vissa
utsläpp av växthusgaser

Råtallolja
och bränsle
som avses i
2 kap. 1 §
första
stycket 3 b

a) i kraftvärmeproduktion

�

9 procent

�

b) i annan värmeproduktion

�

9 procent

�

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)