SFS 2020:1177 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2020-1177.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 kap. 22 b och 22 f §§ inkomst-
skattelagen (1999:1229)2 ska ha följande lydelse.

17 kap.
22 b §
Utsläppsrätter behandlas som lagertillgångar om den skattskyldige
driver en sådan verksamhet som berättigar den skattskyldige att bli tilldelad
utsläppsrätter enligt 14 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser.

Utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar be-

handlas som lagertillgångar om den skattskyldige

1. har tilldelats sådana, eller
2. driver en sådan verksamhet som berättigar den skattskyldige att bli till-

delad utsläppsrätter enligt 14 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser.

22 f § Om sammanlagda utsläpp eller kvotplikter inte motsvaras av inne-
havda utsläppsrätter eller elcertifikat vid beskattningsårets utgång, får av-
drag bara göras för den skuld som motsvarar mellanskillnaden. Avdraget ska
återföras det följande beskattningsåret. De sammanlagda avdragen hos före-
tag i intressegemenskapen får uppgå högst till ett belopp som motsvarar skill-
naden mellan företagens samlade utsläpp respektive kvotplikter och före-
tagens samlade innehav av utsläppsrätter respektive elcertifikat.

Om den skattskyldige får använda utsläppsminskningsenheter eller certi-

fierade utsläppsminskningar för att fullgöra sin skyldighet att överlämna
utsläppsrätter motsvarande sammanlagda utsläpp enligt lagen (2020:1173) om
vissa utsläpp av växthusgaser, ska de vid tillämpningen av första stycket
anses utgöra utsläppsrätter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Elisabeth Sheikh
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:27, bet. 2020/21:MJU4, rskr. 2020/21:84.
2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS

2020:1177

Publicerad
den

11 december 2020