SFS 2020:1178 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2020-1178.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

2 kap.
5 §
2 Tillstånd enligt 1 § behövs inte för

1. Sveriges riksbank, Riksgäldskontoret och Kammarkollegiet,
2. anknutna ombud för de verksamheter som anges i 1 kap. 4 b §,
3. börs som driver verksamhet med stöd av sitt tillstånd,
4. försäkringsföretag med tillstånd enligt försäkringsrörelselagen

(2010:2043) och tjänstepensionsföretag med tillstånd enligt lagen (2019:742)
om tjänstepensionsföretag,

5. företag inom en koncern som tillhandahåller investeringstjänster ute-

slutande till andra företag i koncernen,

6. fysiska och juridiska personer som tillhandahåller investeringstjänster,

om tjänsten tillhandahålls tillfälligt i samband med annan yrkesmässig verk-
samhet som regleras av

a) bestämmelser i lag eller annan författning, eller
b) etiska regler som avser yrkesverksamheten i fråga och som inte ute-

sluter att tjänsten tillhandahålls,

7. fysiska och juridiska personer som för egen räkning handlar med andra

finansiella instrument än råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat
hänförliga till utsläppsrätter och som inte tillhandahåller andra investerings-
tjänster eller utför annan investeringsverksamhet med andra finansiella
instrument än råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat hänförliga till
utsläppsrätter, såvida de inte

a) är marknadsgaranter,
b) är deltagare på en reglerad marknad eller en MTF-plattform eller har

direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats, med undantag av icke-
finansiella enheter som på en handelsplats genomför transaktioner som på
ett objektivt mätbart sätt minskar risker som står i direkt samband med
affärsverksamheten eller likviditetsförvaltningen hos dem eller de koncerner
de ingår i,

c) tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel, eller
d) handlar för egen räkning vid utförandet av kundorder,

1 Prop. 2020/21:27, bet. 2020/21:MJU4, rskr. 2020/21:84.
2 Senaste lydelse 2019:762.

SFS

2020:1178

Publicerad
den

11 december 2020

background image

2

SFS

2020:1178

8. företag som tillhandahåller investeringstjänster som uteslutande består

i förvaltning av ett program som syftar till delägarskap för de anställda i
företaget,

9. företag som tillhandahåller både
a) investeringstjänster som uteslutande består i förvaltning av program

som syftar till delägarskap för de anställda i företaget, och

b) andra investeringstjänster än sådana som anges i a uteslutande till andra

företag i koncernen,

10. fondbolag, förvaltningsbolag och fondföretag som får driva verksam-

het enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt AIF-förvaltare som
får driva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder i andra fall än efter registrering enligt 2 kap. den lagen,

11. företag som handlar med råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat

hänförliga till utsläppsrätter för egen räkning utan att utföra kundorder, eller
tillhandahåller investeringstjänster i fråga om sådana instrument till kund-
erna i sin huvudsakliga verksamhet, om

a) detta utgör en kompletterande verksamhet eller, om företaget ingår i en

koncern, detta utgör en kompletterande verksamhet sett till koncernen i dess
helhet,

b) den huvudsakliga verksamheten inte utgörs av tillhandahållande av in-

vesteringstjänster eller sådana tjänster som avses i 7 kap. 1 § lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse eller verksamhet som marknadsgarant för
råvaruderivat,

c) företaget inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel, och
d) företaget årligen anmäler till Finansinspektionen att undantaget ut-

nyttjas samt på inspektionens begäran rapporterar på vilken grund företaget
anser att verksamheten endast är en kompletterande verksamhet,

12. fysiska och juridiska personer som tillhandahåller investeringsrådgiv-

ning inom ramen för annan yrkesmässig verksamhet än sådan som omfattas
av bestämmelserna i denna lag, om det inte lämnas någon specifik ersättning
för rådgivningen,

13. fysiska och juridiska personer som utför investeringsverksamhet,

dock inte drift av en andrahandsmarknad, eller tillhandahåller investerings-
tjänster rörande råvaruderivat för att fullgöra uppgifter

� enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den

13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om
upphävande av direktiv 2003/54/EG, i den ursprungliga lydelsen,

� enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den

13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, i den ursprungliga lydelsen,

� enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av

den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande el-
handel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 eller enligt
sådana nätföreskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt förordningen,
eller

� enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av

den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om
upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 eller enligt sådana nät-
föreskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt förordningen, om

a) personen är en sådan systemansvarig för överföringssystemet som

avses i artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG, i
den ursprungliga lydelsen, eller artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/73/EG, i den ursprungliga lydelsen,

background image

3

SFS

2020:1178

b) personen tillhandahåller tjänster till en systemansvarig som avses i a

och fullgör uppgifterna för den systemansvariges räkning, eller

c) personen är operatör eller förvaltare av energibalanseringssystem,

rörledningsnät eller system för balansering av tillgången och efterfrågan på
energi,

14. företag som är verksamhetsutövare enligt 5 § lagen (2020:1173) om

vissa utsläpp av växthusgaser som handlar med utsläppsrätter för egen räk-
ning, om

a) företaget inte tillhandahåller andra investeringstjänster eller ägnar sig åt

annan investeringsverksamhet, och

b) företaget inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel,

och

15. värdepapperscentraler med tillstånd enligt artikel 16 i förordningen

om värdepapperscentraler för att tillhandahålla de tjänster som uttryckligen
anges i avsnitten A och B i bilagan till den förordningen.

Tillstånd krävs inte heller för sådan förvaltning av finansiella instrument

som är reglerad i någon annan lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)