SFS 2020:1179 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2020-1179.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 31 kap. 11 § och rubriken närmast
före 31 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följan-
de lydelse.

31 kap.
Unionsregistret för utsläppsrätter
11 §
Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av det unionsregister
för utsläppsrätter som avses i lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthus-
gaser för uppgift som lämnar eller bidrar till upplysning om ställningen på
ett konto i registret, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att
kontoinnehavaren lider skada.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:27, bet. 2020/21:MJU4, rskr. 2020/21:84.

SFS

2020:1179

Publicerad
den

11 december 2020